پرسش :

در طبقه دوّم منزلى يك اطاق اجاره كرده ايم، حياط ما و صاحب خانه مشترك است، اوّل اين كه در نبود صاحبخانه، آيا ما مى توانيم در حياط بنشينيم؟دوّم اين كه وقتى ما به مسافرت مى رويم و صاحب خانه هم نيست، آيا مى توانيم كليد منزل را به يكى از دوستان مطمئن بدهيم تا در اطاق ما باشد؟


پاسخ :
جواب: در مورد سكونت شخص ديگرى در آن جا تابع قرارداد است، و در مورد استفاده از حياط اگر صاحب خانه راضى باشد، اشكالى ندارد.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول
نسخه چاپی