پرسش :

شخصى قرض ربوى گرفته و اصل آن را پرداخته است، لكن مقدارى از سود آن را هنوز نپرداخته، آيا مى تواند سود آن را نپردازد؟ و آيا مى تواند مقدار سودى را كه پرداخته به تقاص از اموال رباگيرنده بردارد


پاسخ :
جواب: اگر جنبه ربا داشته )نه مضاربه( پرداختن سود جنبه شرعى ندارد، و مى تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگيرنده با اجازه حاكم شرع جايز است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی