پرسش :

مهريّه خانمى حدود چهل سال قبل دو هزار تومان بوده است، اين زن اخيراً از دادگاه تقاضاى مهريّه اش را نموده است. زوج مى گويد: »مهريّه تو دو هزار تومان است و آن را مى دهم«، زوجه مى گويد: »مگر در آن زمان نگفتى مهريّه يك ساعت آب، و نصف منزل« و من نيز قبول كردم، لكن به لحاظ اين كه مشكل ثبتى داشت انجام نشد. بدين جهت مهريّه همان مبلغ دو هزار تومان واقع شد. اكنون با توجّه به وضعيّت فعلى نظامهاى اقتصادى دنيا، از جمله ايران، تكليف چيست؟


پاسخ :
جواب: اگر آن زن ثابت كند كه مهريّه واقعى همان آب و منزل بوده حق دارد آن را بگيرد، و اگر مهريّه دو هزار تومان بوده مى تواند معادل آن را به قيمت امروز بگيرد. و همين طور در ساير مطالبات هرگاه فاصله زمانى و تورّم زياد باشد به قيمت روز محاسبه مى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی