پرسش :

آيا قبل از عقد موقّت بايد تحقيق كرد كه زن شوهر دارد يا نه؟


پاسخ :
جواب: اگر خودش بگويد شوهر ندارم و در گفتارش متّهم نباشد، كافى است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی