پرسش :

دو سال پيش تجديد فراش كردم. از زمان ازدواج مجدّد، همسر اوّلم بنا را بر بى حرمتى، فحّاشى و اهانتهاى بسيار زننده گذاشته است. در آخرين بار همسر اوّلم پس از شكستن شيشه هاى درب ورودى منزل همسر دوّمم و ورود بعنف به منزل، با درگيرى با من و فحّاشى بسيار زننده و تهديد نسبت به همسر دوّم، با من درگير شد كه بى اختيار او را كتك زدم )البتّه چنانچه ديه اى داشته باشد، مرقوم فرماييد تا بپردازم(. با اين توضيحات لطفاً بفرماييد كه آيا عذرخواهى همسر اوّلم از همسر دوّم به خاطر تهديدات زياد و فحّاشى و بدگويى و گفتن كلمات بسيار زننده و موهن، كه باعث تزلزل شديد زندگى من شده است، لازم است؟


پاسخ :
جواب: اوّل اين كه شما بايد در چنين شرايطى با نهايت خويشتندارى و صبر و حوصله و تحمّل مشكلات، رفتار نماييد و در بسيارى از موارد براى حفظ حيثيّت خود و جلوگيرى از تشنّج از حقوق خود بگذريد.
دوّم اين كه اگر همسر اوّل ناراحتى براى همسر دوّم ايجاد كرده )يا بالعكس(، بايد از طريق عذرخواهى و طلب حلّيّت جبران كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی