پرسش :

بعضى از دختران با سنّ بالا خود را در محدوديّتهايى از نظر ازدواج قرار مى دهند، مثلاً مى گويند: »فقط با سادات ازدواج مى كنيم«. آيا در چنين شرايط سنّى، دختران مى توانند خود را در چنين محدوديّتهايى قرار بدهند، و ازدواج خود را به تأخير بيندازند؟


پاسخ :
جواب: اين گونه محدوديّتها به مصلحت دختران نيست; حتّى اگر نذر كنند و آن نذر سبب مشكلاتى در زندگى آنان شود، آن نذر هم اعتبارى ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی