پرسش :

مرد متأهّلى با دخترى باكره، يا با زنى بيوه آميزش نموده است. مجازات اين مرد چيست؟


پاسخ :
جواب: اگر آن مرد متأهّل بوده و همسرش نزد او و در اختيار او بوده و مانع شرعى و عرفى نداشته است، زناى او محصنه و حدّ او رجم است، و در مواردى كه رجم ميسّر نباشد حكم او قتل است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی