پرسش :

چنانچه شيئى با تماسّ با نجاست نجس شود، سپس خود اين شىء با شىء دوّمى تماس پيدا كند و همان طور شىء دوّم با شىء سوّم و... حال اين واسطه ها تا چه تعداد باعث انتقال نجاست به شىء بعدى مى شود؟


پاسخ :
جواب: تا دو واسطه باعث انتقال نجاست مى شود نه بيشتر، يعنى اگر دست نجس مثلاً به دست ديگرى بخورد آن هم نجس مى شود و اگر آن، به شىء سوّمى بخورد نجس مى شود; ولى اگر شىء سوّم به چهارمى بخورد نجس نخواهد شد و به تعبير ديگر، متنجّس اوّل و دوم سبب سرايت نجاست مى شود ولى متنجّس سوم سبب نخواهد شد. و اين امر بسيارى از مشكلات باب طهارت و نجاست را حل مى كند
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«
نسخه چاپی