پرسش :

به موجب فتاواى كليّه علماى اعلام و آيات عظام لمس و تماسّ بدن با خطّ قرآن براى كسى كه وضو نداشته باشد حرام است، آيا اين فتوا بين مؤمنين و قرآن فاصله ايجاد نمى كند؟ آيا بنده مؤمنِ متعبّدِ تارك الكباير به علّت نداشتن وضو از لمس قرآن ممنوع است، در حالى كه بنده عاصى به علّت داشتن وضو مى تواند قرآن را لمس كند؟ آيا وضو، بنده عاصى را جزء مطهّرون و مؤمن را خارج از آن قرار مى دهد؟


پاسخ :
جواب: دست زدن به جلد و كاغذ قرآن براى كسانى كه وضو ندارند اشكالى
ندارد، فقط دست روى خط قرآن نبايد بگذارند، خواندن قرآن نيز با وضو و بىوضو هر دو ثواب دارد، هرچند با وضو بهتر است، بچّه ها را نيز نبايد از دست زدن به قرآن نهى كرد; بلكه بايد آنها را به قرآن آشنا كنيد; حتّى اگر دست روى خطوط قرآن بگذارند براى بچّه هاى نابالغ اشكالى ندارد; امّا بايد به آنها توجّه داد كه احترام قرآن را حفظ كنند.
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«
نسخه چاپی