پرسش :

بدن ميّت قبل از اتمام غسلهاى سه گانه نجس است، كسى كه ميّت را غسل مى دهد، يا ظروف و وسايلى كه استفاده مى كنند نجس مى شود; فقها مى فرمايند: »بعد از تمام شدن غسلها ميّت طاهر مى شود و نيز دست و لباس غسل دهنده و ظروف و وسايلى كه مورد استفاده قرار گرفته به حكم تبعيّت طاهر مى شود« آيا افرادى كه تماشا مى كنند، ظروفى كه مورد استفاده نبوده و لباسهايى كه به ديوار آويزان بوده و آب به آنها ترشح شده نيز طاهر مى شوند؟


پاسخ :
جواب: اشيايى را كه ذكر كرديد مشمول تبعيّت نيست; ضمناً توجّه داشته باشيد كه غير از دست و محلّى كه ميّت را بر آن مى شويند و لباس خود ميّت )چنانچه با لباس او را غسل دهند(، پاك شدن بقيّه، كه ذكر كرده ايد، محلّ اشكال است.
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«
نسخه چاپی