پرسش :

آنفلوانزای خوكی چگونه ميان خوك‌ها پخش مى شود ؟


پاسخ :
به نظر می رسد ويروس‌هاى آنفلوانزای بيشتر در نتیجه تماس كامل ميان خوك‌ها پخش گردد و احتمالا از تماس بین خوکهای آلوده و خوك‌هاى غيرآلوده انتشار می یابد . رمه‌ها با آلودگى هاى آنفلوانزای خوك و یا در خطر ابتلا که بر ضد آنفلوانزای خوك واكسن زده ‌شده اند نیز ممکن است بیماری را به صورت پراكنده داشته باشد يا فقط علائم خفیف را نشان دهند يا هيچ نشانه‌ ای از آلودگى نداشته باشند .
نسخه چاپی