پرسش :

کدام آيه قرآن وجوب روزه را بيان مي كند؟


پاسخ :
خداوند متعال در آیه 183سوره مبارکه بقره می فرماید:
يا ايهاالذين امنوا كتب عليكم الصبام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقونترجمه : اي كساني كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما فرض شده است همچنان كه بر كساني كه قبل از شما بوده اند فرض شده بود. شايد كه تقوا بورزيد.
نسخه چاپی