پرسش :

آيا روزه گرفتن زن بايد با اجازه شوهر باشد؟


پاسخ :
در واجبات اجازه شوهر و يا پدر و مادر شرط نيست و حتي اگر مخالف باشند نميشود واجبي را ترك كند ولي در مستحبات رضايت شوهر يا پدر و مادر شرط است و اگر عمل مستحبي حق شوهر را ضايع كند حرام و باطل است.
نسخه چاپی