پرسش :

اگر در حال روزه خلط دهان را فرو دهيم حكمش چيست؟


پاسخ :
اگر بي اختيار فرو رود، روزه را باطل نميكند. (جامع المسائل، ج 1، ص 554)
نسخه چاپی