پرسش :

پسري از خانواده مرفه و فرهنگي هستم که عاشق دختر پيشه وري شده ام که خيلي زيباست . آيا اين ازدواج صحيح است ؟


پاسخ :
معمولاً اينگونه ازدواج ها به علت تفاوت فاحش ديدگاه دو خانواده آسيب پذيرند ، به خصوص اگر ملاک انتخاب فقط زيبايي باشد .
نسخه چاپی