پرسش :

آيا صدور حكم اعسار بر پرداخت مبلغ چك برگشتي ، مانع صدور اجرائيه حكم دادخواست اصلي مي‌شود؟


پاسخ :
با سلام
حكم اعسار مانع اجراي راي خواسته اصلي نيست اعسار صرفا نحوه اخذ محكوم به را از محكوم عليه مشخص ميكند.
نسخه چاپی