پرسش :

اگردر مناقصه اي پاکت ج بازگردد فرم قيمت مهر و امضاء نشده باشد آيا مناقصه گردد رد مي شود يا فرصت داده مي شود فرم قيمت مهر و امضاء گردد


پاسخ :
شما با مراجعه به بانك قوانين سايت (www.hvm.ir ) مي توانيد ضمن دسترسي به قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 و آيين نامه هاي اجرائي آن ، ابهامات خود را به صورت كاربردي رفع نماييد .نسخه چاپی