پرسش :

هم‏كلاسى‏ام را براى ازدواج مناسب ديده‏ام و مى‏خواهم از او در دانشكده خواستگارى كنم. آيا اين‏گونه خواستگارى كردن اشكالى دارد؟


پاسخ :
خواستگارى كردن، مانند بسيارى از كارهاى ديگر )رفتن به مسجد، زيارتگاه، مهمانى، كلاس درس و...( آدابى دارد.
اين‏گونه خواستگارى كردن از دختر، پسنديده نيست زيرا
1. به شأن و جايگاه والاى او لطمه مى‏زند؛ 2. آشكار شدن آن در محيط دانشگاه، ممكن است سبب ايجاد بدبينى و تهمت به شما و به ويژه دختر شود و افرادى گمان كنند كه رابطه‏اى قبلى در كار بوده و باعث آبروريزى و از دست رفتن فرصت‏هاى ازدواج براى هر دوى شما به ويژه دختر شود؛ 3. دختر پرهيزكار، به طور طبيعى در مقابل اين‏گونه خواستگارى كردن،برخورد مناسبى نخواهد داشت و پاسخ منفى محكم و تحكم‏آميز او ممكن است باعث لطمه روحى و احساس حقارت شما شود؛ 4. امكان پاسخ مثبت يا منفى براى دختر وجود ندارد؛ زيرا براساس ظاهر شما و شناخت سطحى نمى‏تواند پاسخ دهد و پاسخ مثبت يا منفى به خواستگار، بايد پس از گذراندن فرايند خواستگارى صورت گيرد؛ بنابراين اگر آمادگى ازدواج داريد، تحقيقى مختصر درباره او انجام دهيد و اگر شرايط اوليه همتايى را داشتيد، به طور رسمى و از طريق خانواده خود به خواستگارى برويد.
برخى از آقايان، در محيط كار يا تحصيل از خانم‏ها خواستگارى مى‏كنند؛ در حالى كه قصدشان ازدواج نيست. به خانم‏هاى محترم توصيه مى‏شود كه بكوشند در محيط كار يا تحصيل به گونه‏اى برخورد كنند كه طمع طمع‏ورزان و هوس‏بازان از بين برود.
خنده‏هاى خلاف شأن يك خانم، نگاه‏هاى معنادار، چشم و ابرو آمدن، نازك و كش‏دار و با كرشمه حرف زدن، هوس‏بازان را تحريك مى‏كند تا به سمت آنان بيايند و به بهانه‏ى خواستگارى براى ازدواج، سوءاستفاده كنند.
براساس آموزه‏هاى دينى، با ناز و كرشمه سخن گفتن زن، بيماردلان را به طمع مى‏اندازد؛ به همين دليل خداوند در قرآن كريم، بانوان را از اين‏گونه سخن گفتن نهى مى‏فرمايد:
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض...؛ ) احزاب)33(،32. .
البته خواستگارى هر كسى را نمى‏توان براى سوءاستفاده پنداشت. ممكن است همكاران يا همكلاسى‏هايى كه شرايط اوليه را دارند، به واقع به قصد ازدواج، از خانمى خواستگارى كنند. براى اين‏كه بفهميد اين‏گونه خواستگاران در سخن خود صداقت دارند، بهترين برخورد اين است كه با احترام و مؤدبانه و بدون تشر و قشقرق ) در صورتى برخورد قاطعانه و همراه با تشر شما توصيه مى‏شود كه طرف را مى‏شناسيد و مى‏دانيد كه شخص هوس‏بازى است و هدفى جز سوءاستفاده از شما را ندارد كه در اين صورت، بايد با قاطعيت اميدش را قطع كنيد؛ و گرنه ممكن است با مزاحمت‏هاى بعدى، آبروى شما را در معرض خطر جدى قرار دهد. بگوييد: هر كارى آدابى دارد و مقصودتان اين است كه اگر قصد ازدواج داريد، با خانواده خود تشريف بياوريد.
مطمئن باشيد كسى كه قصد سوء داشته باشد، چنين اقدامى نخواهد كرد. برخى خواستگاران اصرار دارند تا قبل از خواستگارى رسمى، مدتى را با آن‏ها ارتباط برقرار كنيد تا همديگر را بهتر بشناسيد. پذيرش اين پيشنهاد از طرف شما )حتى با اطلاع خانواده(، مشكلات بسيارى را برايتان پديد مى‏آورد و خطر فراوانى دارد )ر.ك: ص 43-41(؛ پس مراقب خود باشيد و مغلوب اصرار و وسوسه‏هاى آنان نشويد.
نسخه چاپی