پرسش :

هيچ‏گونه ميلى به جنس مخالف ندارم. آيا اين مسأله مى‏تواند مشكلى در زندگى زناشويى ايجاد كند؟


پاسخ :
حالت شما يكى از دو طبقه اختلال‏هاى ميل جنسى است كه به آن اختلال ميل جنسى كم‏كار )كمبود يا فقدان تصورات جنسى و كمبود يا فقدان ميل به فعاليت جنسى( گفته مى‏شود.
اختلال‏هاى جنسى، چه از نوع اختلال‏هاى ميل جنسى كه طبقه ديگر آن، اختلال انزجار جنسى )پرهيز و تنفر از رابطه جنسى با شريك جنسى اختلال ميل جنسى، يكى از طبقات اختلال‏هاى كنش جنسى است كه عبارتند از: اختلال‏هاى تحريك جنسى، اختلال‏هاى اوج لذت جنسى، اختلال‏هاى درد جنسى و.... است و چه از نوع اختلال‏هاى مربوط به پارافيليا ) Paraphilia. )خيال‏پردازيهاى جنسى و ميل جنسى همراه با اصرار و اعمال تكرارى كه براى شخص ناراحتى ايجاد مى‏كند(، از جمله كودك‏خواهى، چشم‏چرانى، خودآزارى جنسى، ديگر آزارى جنسى و... و چه اختلال همجنس خواهى اختلال هويت جنسى، ) Transexality. بهتر است پيش از ازدواج درمان شود؛ به ويژه اختلالاتى كه بر ارتباطات زناشويى تأثير جدى و مستقيم مى‏گذارد.
توجه داشته باشيد كه اين‏گونه اختلال‏ها درمان دارد. درمان آن‏ها با منشأ جسمى و فيزيولوژيك به وسيله اورولوژيست )Orologist( ، با منشأ روحى - روانى به وسيله سكس تراپيست ) سكس تراپيست، روان شناسى است كه دوره درمان‏هاى جنسى را ديده. )Sex Therapist( يا روان‏پزشك و با منشأ هورمونى به وسيله متخصص غدد انجام مى‏شود. ) براى اطلاعات بيشتر در اين زمينه، ر.ك: محمدباقر كجباف، روان‏شناسى رفتار جنسى، نشر روان
نسخه چاپی