پرسش :

چند نوع خسک ـ سه کوهک وجود دارد و دارای چه خواصی است؟


پاسخ :

دو نوع خسک هست . اولي برگش به برگ خرفه مي ماند و از آن باريک تر و دومي نمناک است که در جاهاي مرطوب و کنار آب ها مي رويد .
مزاج :هر دو نوع خار خسک سرد و خشکند .
خاصيت :از آنجا که گيرنده و رساننده و نرمش دهنده است ريزش مواد را باز مي دارد .
دمل و جوش :مانع ورم گرم و ريزش مواد است و براي ورم هاي گلو داروي خوبي است .
زخم و قرحه :خسک آميخته با عسل در علاج زخم گنديده و بازرويانيدن گوشت سودمند است .
سر :در علاج قرحه هاي گنديده لثه مفيد است .
چشم :آبش را در چشم بچکانند خوب است .
اندام هاي تنفسي :ورم هاي پيرامون گير ماهيچه گلو را معالجه مي نمايد .
شهوت انگيز ، خرد کننده سنگ گرده و آبدان است .
افشره اش تأثير خود او را دارد ،در علاج عسرالبول و قولنج مفيد است .
زهرها :پادزهر مارگزيده و سم هاي کشنده است .آب پزش کک را از بين مي برد .
نسخه چاپی