پرسش :

آيـا بـه مـقـتـضاى آيه كل شى ء هالك الا وجهه مى توان گفت بهشت و جهنم و عرش نيزنابود خواهند شد ؟


پاسخ :
خـير , زيرا مراد از هلاكت در آيه شريفه تبدل و تغيير يك ساحت وجود به ساحتى ديگرو رجوع به سـوى خـداونـد اسـت كـه از آن بـه انتقال از دنيا به آخرت تعبير مى شود وروشن است كه چنين هلاكتى و انتقالى تنها در موجوداتى است كه داراى بدن دنيايى هستند . اما سراى آخرت و آنچه وجود اخروى دارد مانند بهشت و جهنم چنين هلاكتى نخواهند داشت . كتاب : تفسير الميزان،علامه سيد محمد حسين طباطبائى ج 16 ص 97
نسخه چاپی