پرسش :

ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است ؟


پاسخ :
در ايـن باره در ميان دانشمندان اسلامى دو نظر وجود دارد و هر كدام براى خوددلايلى از قرآن و روايات ذكر كرده اند . اينك ما هر دو نظر را بطور اجمال در اين صفحات نقل مى كنيم :1 - در آن زمان هنوز قانون تحريم ازدواج خـواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود و چون راهى براى بقاى نسل بشر غير از اين راه نبود , از اين جهت ازدواج آنان با يكديگر صورت گرفته است ; ناگفته پيداست كه دستگاه قانونگذارى ازآن خداست ان الحكم الا للّه حكم تنها از آن خداست (1) چه اشكال دارد كه بطور مـوقـت بـراى گـروهـى از راه ضرورت اين گونه ازدواج در آن زمان بلامانع و مباح باشد و براى ديـگـران عـموما تحريم ابدى شود ؟
طرفداران اين نظريه از ظواهر قرآن با اين آيه براى خود دليل مـى آورنـد : و بـث مـنهما رجالا كثيرا و نساءا و از آن دو , مردان و زنان فراوانى ( در روى زمين )منتشر ساخت . (2)ظاهر اين آيه مى گويد كه نسل بشر فقط به وسيله اين دو تن به وجود آمده است و اگرغير از اين دو در بقاى نسل او دخالت داشتند بايد بفرمايد و بث منهما و من غيرهما يعنى به وسيله اين دو و غير آنان 000 . عـلاوه بـر ايـن , در روايـتـى كـه مرحوم طبرسى آن را در احتجاج از امام سجاد عليه السلام نقل مى كند اين مطلب تاييد شده است . 2 - نظر ديگر اين است : چون ازدواج فرزندان آدم با يكديگر ممكن نبوده - زيراازدواج با محارم يك عـمـل قـبـيح و زشت است - فرزندان آدم با دخترانى از نژاد و نسل ديگر كه در روى زمين بودند ازدواج كـردنـد , بـعـدا كـه فرزندان آنها با هم پسر عموشدند زناشويى در ميان خود آنان صورت پـذيـرفت و اين نظر را نيز بعضى از روايات تاييد مى كند , زيرا نسل آدم نخستين انسان روى زمين نبوده , بلكه پيش از او نيزانسانهايى در زمين زندگى مى كرده اند . حـاصل اين كه : ممكن است گفته شود كه پسران آدم با بقاياى انسانهاى پيشين كه قبل از خلقت آدم و حوا در روى زمين زندگى مى كردند , ازدواج كرده اند و از گفتگوى خدابا فرشتگان درباره آفرينش آدم در روى زمين استفاده مى شود كه قبل از آدم و حواانسانهايى در روى زمين زندگى مى كردند و اين حقيقت از روايات نيز استفاده مى شود.
منبع : پاسخ به پرسشهاى مذهبى، آیت الله العظمی مكارم شيرازى و آیت الله جعفر سبحانى
نسخه چاپی