پرسش :

اگر آزمايش الهى براى پرورش است انبياء كه انسانهاى كامل هستند چرا آزمايش مى شوند ؟


پاسخ :
از آنـجا كه نظام حيات در جهان هستى نظام تكامل و پرورش است و تمامى موجودات زنده مسير تـكـامـل را مـى پـيـمـايند همه مردم از انبياء گرفته تا ديگران طبق اين قانون عمومى مى بايست آزمـايـش شـوند و استعدادات خود را شكوفا سازند گرچه امتحانات الهى متفاوت است گاهى با وفـور نعمت و كاميابيها و گاه به وسيله حوادث سخت وناگوار بعضى مشكل بعضى آسان و قهرا نتائج آنها نيز با هم فرق دارد اما به هرحال آزمايش براى همه هست . منبع : تفسير نمونه، آیت الله العظمی مكارم شيرازى و ديگران ج 1 ص 528
نسخه چاپی