پرسش :

براي تهيه ي قطاب يا پيراشکي مواد را که مي زنیم سري اول کف نمي کند ولي سري هاي بعد کف مي کند و کف روغن نمي خوابد چطور اين مشکل حل می شود؟


پاسخ :
خمير هايي که براي درست کردن آن ها از تخم مرغ استفاده شده بيشتر کف مي کند که بايد بعد از چند بار استفاده آن را صاف کرده و دوباره در قابلمه ريخت. در ضمن براي باز کردن خمير مي توان از کيسه نايلون استفاده کرد که آرد کمتري به خمير زده شود که آن هم باعث کف کردن روغن مي شود.
نسخه چاپی