پرسش :

چرا بايد تخم مرغها را در بسته هاي مخصوص خودشان نگهداري نمود ؟


پاسخ :
سطح پوسته تخم مرغ حاوي روزنه هاي بسيار است و اگر تخم مرغ را در بسته هاي مخصوص خودشان نگهداري ننماييم ، از اين طريق تخم مرغ بو و طعم غذاهاي درون يخچال را جذب مي نمايد.

نسخه چاپی