پرسش :

چرا بايد تخم مرغها را در يخچال نگهداري كرد ؟


پاسخ :
تخم مرغها نيز مانند ساير مواد غذايي فسادپذير بوده و داراي تاريخ مصرف است. اگر تخم مرغ را در فضاي باز نگهداري نماييم اين امر فساد تخم مرغ را تسريع مي بخشد.

نسخه چاپی