پرسش :

جهت مصرف مجدد غذاهاي حاوي تخم مرغ آنرا بايد تا چه دمايي حرارت داد ؟


پاسخ :
70 درجه سانتيگراد

نسخه چاپی