پرسش :

آيا پاداش ده برابر براي انجام هر كار نيک است ؟


پاسخ :
: قرآن مي گويد : ( مَن جاءَ بالحَسنَه فلهٌ عَشر أمثالها ) (1) هر كس كار شايسته اي بياورد ، ده برابر پاداش دارد . آنچه مهم است آوردن كار شايسته به قيامت است ، نه انجام آن در دنيا .
رساندن جنس به مقصد ارزش دارد ، ولي اگر جنسي را در وسط راه از بين برديم ، ارزشي ندارد . بسياري از كارهاي به ظاهر نيك دچار آفاتي مي شود كه به مقصد نمي رسد :
يا در آغاز ، كار را با ريا و خودنمايي شروع مي كنيم و هدف الهي نداريم ، يا در وسط كار گرفتار غرور و عٌجب و خودخواهي مي شويم و يا بعد از انجام كار ، گناهي مي كنيم و آثار آن را محو مي كنيم .
گرچه در اين سه مورد كار شايسته انجام گرفته ، ولي سالم به مقصد نرسيده است . لذا قرآن نمي فرمايد : هر كس كار شايسته انجام دهد ده برابر پاداش دارد ، بلكه مي فرمايد : هر كس كار شايسته خود را تا قيامت بياورد ، ده پاداش دارد .
پی نوشت:
1- سوره انعام ، آيه 160 .
منبع: پرسش هاي مهم پاسخ هاي كوتاه، حجت الاسلام محسن قرائتي
نسخه چاپی