دوشنبه، 20 بهمن 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری چگونه می توان راه امام را تداوم بخشید؟


پاسخ :
مي توان رهنمودهای هدایت گرانه رهبر انقلاب را در چار چوب اصول و مسائلي ذكر كرد كه اين اصول موجب دوام و ثبات انقلاب خواهد شد:
1. حفظ و حراست اسلام ناب محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ :
ايشان حراست از اسلام ناب محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ را مهمترين دغدغة فكري خويش مي دانند چرا كه در انديشة ايشان،‌ اسلام ناب، تنها سنگر مطمئن و مستحكم در برابر استكبار جهاني است و مي گويند:«اسلام ناب محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ تنها سنگر مستحكم و يگانه نقطة اتكا انسانهاي حق طلب است و امروز در برابر قدرت نمايي مستكبرين بپا ايستاده و ملّتها را به سوي خود جذب مي كند.»[1] لذا هميشه بر اين نكته تأكيد دارند كه:«دولت و ملّت ايران، زندگي در ساية اسلام ناب محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ را در هيچ شرايطي از دست نخواهند داد.»[2]
2. حفظ نظام اسلامي:
بي شك دومين دغدغه و نگراني رهبري، در مورد حفظ نظام اسلامي و انقلاب شكوهمند ملّت ايران است به طوري كه پيرامون آن مي گويند:«ملت ايران بايد بدانند كه انقلاب و برپا نگه داشتن پرچم عزت و شرف و ادامة راه پر افتخاري كه مجاهدت اين ملّت شريف در برابر ملّتهاي جهان مخصوصاً مسلمانان گشود و به عنوان تنها راه غلبه بر فشار و ظلم قلندران شناخته شد و تنها باطل السحر توطئه هاي دشمنان بر عليه انقلاب و جمهوري اسلامي همانا حراست از اصول بنياني انقلاب و پاسداري از ارزشهاي انقلاب است، اين آن نقطه روشني است كه شعار ضدّيت با سلطة جهاني استكبار را عالمگير ساخته و اركان نظام سلطة جهاني را متزلزل كرده است و همين است كه از اين پس نيز ملّت ايران را بر همة توطئه هاي دشمنان فائق خواهد ساخت.»[3]
3. پايبندي به اصول و ارزشهاي انقلاب:
مورد بعدي كه مي توان از آن به عنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي رهبري، ذكر كرد، پايبندي و تعهد همة ملّت ايران و مسئولين آن نسبت به آرمانها و ارزشهايي است كه انقلاب اسلامي در پي داشته است اما بايد پرسيد اصول و ارزشهاي اساسي انقلاب كدامند؟ از نگاه رهبري، اصول و ارزشهاي اساسي انقلاب عبارتند از:«1. سياست نه شرقي و نه غربي.
2. حمايت از مستضعفان و مظلومان. 3. دفاع از وحدت و حركت امت بزرگ اسلامي و فايق آمدن بر عوامل اختلاف و دوگانگي مسلمين در سطح جهان. 4. مجاهدت براي ايجاد مدينة فاضلة اسلامي. 5. تكيه بر جانبداري از قشرهاي محروم و كوخ نشين»[4]
4. بسط عدالت اجتماعي:
بسط و ترويج عدالت اجتماعي در سطح جامعه از مهمترين دغدغه هاي فكري رهبري محسوب مي گردد. ايشان معتقدند كه«بدون تأمين عدالت اجتماعي، جامعة ما اسلامي نخواهد بود. اگر كسي تصوّر كند كه ممكن است دين الهي و واقعي ـ نه فقط دين اسلام ـ تحقق پيدا كند،‌ ولي در آن عدل اجتماعي به معناي صحيح و وسيع آن تحقق پيدا نكرده باشد، بايد بداند كه اشتباه مي كند.»[5] بر همين اساس همواره بر اين نكته تأكيد دارند كه:«فوري ترين هدف تشكيل نظام اسلامي استقرار عدالت اجتماعي و قسط اسلامي است.»[6] از نظر ايشان«عدالت اجتماعي بدين معني است كه فاصلة ژرف ميان طبقات و برخورداريهاي نابحق و محروميت ها از ميان برود و مستضعفان و پا برهنگان كه همواره مطمئن ترين و وفادارترين مدافعان انقلابند، احساس و مشاهده كنند كه به سمت رفع محروميت، حركتي جدي و صادقانه انجام
مي گيرد.»[7] و دغدغه و نگراني ايشان همواره اين بوده و هست كه نكند حقي از كسي ضايع شود و زورگويي حق مظلومي را بخورد به طوري كه در اين مورد مي گويند:«در نظام اسلامي بايد همة افراد جامعه در برابر قانون و در استفاده از امكانات خدا داد ميهن اسلامي يكسان و در بهره مندي از مواهب حيات متعادل باشند، هيچ قدرتي قادر به زورگويي نباشد و هيچ كس نتواند برخلاف قانون ميل و ارادة خود را به ديگران تحميل كند.»[8]
5. حفظ استقلال:
استقلال به مفهوم واقعي آن و در تمامي ابعاد، همواره مورد عنايت رهبري قرار داشته است. اين مهم از آنجايي جلوة خاصي پيدا مي كند كه بدانيم به عنوان گوهري گرانبها، ‌پس از قرنها تلاش و كوشش به ملت ايران هديه شده است. پس بي راه نيست حفظ استقلال مملكت را از مهمترين دغدغه هاي كسي بدانيم كه مسئوليت هدايت انقلاب را بر عهده دارد. همان انقلابي كه اين گوهر بي بديل را به مملكت ايران ارزاني داشته است. از همين روي بود كه ايشان همواره تأكيد مي نمودند:«ما بايد كوشش كنيم كه بزرگترين معروف ها و نيكي ها يعني استقلال كامل اسلامي كه شامل استقلال سياسي و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و نظامي است، اين استقلال را براي خودمان تأمين كنيم.»[9]
6. حفظ وحدت كلمه:
از منظر ايشان «وحدت عمومي مردم، مظهر فضل الله و پر بركت ترين سرماية ملّت ماست.»[10] لذا تأكيد مي نمايد كه:«وحدت ملّي» همان چيزي است كه مي تواند پشتوانة همة تلاش هاي دولتمردان و مسئولان و مبارزان و دلسوزان اين كشور و اين انقلاب باشد. بدون وحدت ملّي، اين كشور بزرگترين نيروي خود و ماية عظمت خودش را نخواهد داشت؛ وحدت ملّي، شعار اساسي و حياتي براي كشور ماست ....»
7. دشمن شناسي:
ايشان «دشمن شناسي» را از حساسترين و فوري ترين مسايل جامعه بر مي شمارند و غفلت از اين موضوع را نيز هرگز جايز نمي دانند:«امروزه مسئله شناسايي دشمنان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و تحقيق دربارة آنها يكي از حساسترين مسائل جامعة ماست. ما در شناسايي دشمنها نبايد غافل باشيم. دشمن را بايد درست شناخت و در همة زمان ها هم بايد شناخت. ما بايد آرايش جديد دشمن را بشناسيم و اگر نشناختيم، ..... قطعاً از بين خواهيم رفت.»
8. مبارزه با اشاعة فساد و فحشاء:
از كار آمدترين ترفندهاي دشمن، هويت زدايي فرهنگي، ارائه فرهنگ غربي و بالاخره رواج فساد و بي بند و باري بخصوص بين جوانان، در جامعة اسلامي است و بدينوسيله مي خواهد جوانان را كه در واقع بدنه و استوانة جامعه هستند، نسبت به انقلاب و اصول آن بيگانه سازد. رهبري در اين مورد مي گويند:«طي قرون گذشته، استعمارگران براي ضايع كردن نسل جوان، برنامة همه جانبه اي را در كلّ جهان سوّم ـ از جمله در كشورهاي اسلامي ـ به اجرا در آورده اند. زيرا به اين حقيقت دست يافته اند كه جوانان با فرهنگ، با اراده و با رشد، سلب كنندة آرامش بيگانگان و چپاولگران هستند، غرق كردن نسل جوان در فسادهاي گوناگون ... يك سياست پياده شدة استعمار و استكبار است. دشمنان تلاش مي كنند، جواناني كه امام، آنها را همانند گل تربيت كرده از انقلاب بگيرند. آنها براي شايع كردن فساد در ميان جوانان اين كشور، برنامه ريزي مي كنند.»[11]
9. مقابله با تهاجم فرهنگي:
مسئله تهاجم فرهنگي، يكي از مهمترين دغدغه هاي فكري رهبر انقلاب تلقي مي شود كه حداقل پس از رسيدن به مقام رهبري جمهوري اسلامي، بارها اين خطر بزرگ را به مسئولين و مردم گوشزد نموده اند. ايشان كه از اين قضيه به«شبيخون فرهنگي» تعبير كرده اند،‌ همگان را براي مقابله با اين پديدة نادرست، به ميدان فراخوانده اند:«مسأله تهاجم فرهنگي كه ما بارها روي آن تأكيد كرده ايم، يك واقعيت روشني است. ما با انكار آن نمي توانيم اصل تهاجم را از بين ببريم. نبايد تهاجم فرهنگي را انكار كرد، تهاجم فرهنگي وجود دارد. اگر ما آن را انكار كرديم، مصداق اين فرمودة اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ مي شويم كه«و من نامَ، لَمْ يُنَمْ عنه» شما اگر در سنگر، خوابت بُرد، به اين معنا نيست كه دشمن هم در سنگر مقابل خوابش برده است. تو خوابت برده و سعي كن خودت را بيدار كني. ما بايد توجّه داشته باشيم كه انقلاب فرهنگي در تهديد است؛ كما اينكه اصل فرهنگ ملّي و اسلامي ما در تهديد دشمنان است.»[12]
10. جلوگيري از نوكيسه ها و ثروتهاي باد آورده:
ايشان از بوجود آمدن طبقة جديد سرمايه دار و يا به تعبير زيبايشان«نوكيسه ها» ابراز نارضايتي نموده و مي گويند: «كساني هستند كه تلاش مي كنند و حقيقتاً در صدد اين هستند كه طبقة ممتازة جديدي در نظام جمهوري اسلامي به وجود بياورند و به خاطر انتخاب ها و انتصاب ها و زرنگيها و دست و پاداريها و مشرف بودن به مراكز ثروت، و از طريق نامشروعي كه با زرنگي آن را ياد گرفته اند، به اموال عمومي دست بيندازند و يك طبقة جديد ـ طبقة ممتازان و مرفّهان بي درد ـ درست كنند.»[13]
11. حل مشكلات اقتصادي مردم:
يكي ديگر از دغدغه هاي فكري ايشان، حل مشكلات اقتصادي مردم است به طوريكه در اين مورد تأكيد مي نمايند كه:«مسألة معيشت قطعاً در اولويت اوّل است. معيشت كه نبود، دين هم نيست؛ اخلاق هم نيست؛ حفظ عصمت و عفّت هم نيست؛ اميد هم نيست. كسي را كه به موقعيتي دست پيدا كرده، به خاطر اين كه براي رفع نابساماني و فقر تلاش و مجاهدت كند و شب و روز خودش را صرف نمايد، ملامت نخواهند كرد. اولويتها را پيدا كنيد؛ مسائل اساسي جامعه اينهاست.»[14]
اميدواريم همة مسئولين و مردم با عنايت به اين دلمشغولي هاي رهبري، كشور عزيزمان ايران را از گزند هر گونه حوادث دور نگه دارند تا اين مملكت به دست صاحبش يعني حضرت وليعصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ برسد.

پی نوشتها:
[1] . روزنامة جمهوري اسلامي، 26/6/1370.
[2] . روزنامة كيهان، 8/3/72.
[3] . رهبري فرزانه از نسل كوثر، مركز تحقيقات سپاه، ص 149.
[4] . پيشين، ص 148.
[5] . حديث ولايت، ‌ج 3، ص 209.
[6] . رهبري فرزانه از نسل كوثر،‌ ص 151.
[7] . حديث ولايت، ج 1، صص 303 و 304.
[8] . رهبري فرزانه ....، ص 156.
[9] . پيشين، ص 166.
[10] . پيشين، ص 174.
[11] . پيشين، صص 180 ـ 179.
[12] . روزنامة اطلاعات، 23/9/1370.
[13] . ديدار با فرماندهان نيروي انتظامي ـ 25 تير 1376.
[14] . در ديدار با نمايندگان مجلس، 29/3/1379.
منبع: اندیشه قم


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
معنی اسم ادنا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ادنا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم آروین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم آروین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم سلدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم سلدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم هیلدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم هیلدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم فلورا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم فلورا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم هیرسا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم هیرسا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم بشرا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم بشرا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم کیانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم کیانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم باوان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم باوان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم کارا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم کارا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم عطا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم عطا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم آروشا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم آروشا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
همه آنچه که باید درباره روستای داریان بدانید
همه آنچه که باید درباره روستای داریان بدانید
همه آنچه که باید درباره روستای دلیر بدانید
همه آنچه که باید درباره روستای دلیر بدانید
همه آنچه که باید درباره روستای درک بدانید
همه آنچه که باید درباره روستای درک بدانید