0
ویژه نامه ها

پرسش :

مشروحترين روايتي که از پيامبراکرم(ص) در مورد نشانه‎هاي قيامت نقل شده است چيست؟


پاسخ :
از مشروح‏ترين رواياتي كه نشانه‏هاي قيامت را به گونه‏اي گسترده بيان كرده، حديثي است از رسول اكرم(ص) به نقل ابن عباس:
«قال حجَجْنا مع رسول الله(ص) حجّة الوداع، فأخذ بحلقة باب الكعبة، ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال: «ألا أُخبركم بأشراط السّاعة» و كان أدني النّاس منه يومئذ مسلمان (رح) فقال: بلي يا رسول الله ...». ابن عباس مي‏گويد: ما با پيامبر اسلام(ص) در آخرين حج پيامبر(ص) همراه بوديم. حضرت حلقة در كعبه را گرفت و به ما فرمود: آيا شما را از نشانه‏هاي قيامت آگاه سازم‏؟ سلمان كه در آن هنگام از همه به پيامبر(ص) نزديكتر بود عرض كرد: آري اي پيامبر خدا.
پيامبر(ص) فرمود: از نشانه‏هاي قيامت ضايع سازي نماز، پيروي از خواسته‏هاي نفساني، ميل به هواپرستي، گرامي داشتن ثروتمندان، فروختن دين به دنياست. در اين هنگام است كه قلب مؤمن در درونش آب مي‏شود، چنان‏كه نمك در آب، از اين همه زشتي‏ها كه مي‏بيند و بر تغيير آن توانايي ندارد.
سلمان عرض كرد: آيا چنين امري واقع مي‏شود اي پيامبر خدا؟! فرمود: آري سوگند به آن كس كه جانم به دست اوست اي سلمان. در آن زمان زمامداراني ستمگر فاسق، كارشناساني ستمگر و اُمنايي خائن بر مردم حكومت مي‏كنند.
سلمان پرسيد: آيا اين امر واقع مي‏شود اي رسول خدا ؟! فرمود: آري سوگند به آن كسي كه جانم به دست اوست اي سلمان، در آن هنگام زشتيها زيبا، زيبائيها زشت مي‎شود. امانت به خيانتكار سپرده مي‎شود و امانتدار خيانت مي‎كند دروغگو را تصديق مي‎كنند و راستگو را تكذيب سلمان پرسيد آيا چنين چيزي واقع مي‎شود اي رسول خدا فرمود آري سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اي سلمان،
«فعندها تكون إمارة النساء»؛ آن روز حكومت به دست زنان و مشورت با بردگان خواهد بود. كودكان بر منبرها مي‏نشينند و دروغ، ظرافت، زكات، غرامت و بيت‏المال، غنيمت شمرده مي‏شود. مردم به پدر و مادر بدي مي‏كنند و به دوستان نيكي و ستاره دنباله‏دار در آسمان ظاهر مي‏شود].
سلمان گفت: آيا اين امر واقع مي‏شود اي رسول خدا؟! فرمود: آري سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اي سلمان. در آن زمان زن با شوهرش شريك تجارت مي‏شود. باران كم مي‏بارد. صاحبان كرم خسيس و تهي‏دستان حقير شمرده مي‏شوند. در آن هنگام بازارها به هم نزديك مي‏گردد. يكي مي‏گويد: چيزي نفروختم، ديگري مي‏گويد: سودي نبردم و همه زبان به شكايت و مذمّت پروردگار مي‏گشايند.
سلمان گفت: آيا اين امر واقع خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: آري سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اي سلمان. در آن زمان اقوامي به حكومت مي‏رسند كه اگر مردم سخن بگويند آنان را مي‏كشند و اگر سكوت كنند همه چيزشان را مباح مي‏شمرند. اموال آنان را غارت مي‏كنند. احترامشان را پايمال مي‏سازند. خون‏هايشان را مي‏ريزند. دل‏ها را پر از عداوت و وحشت مي‏كنند و همه مردم را ترسان و مرعوب مي‏بيني.
سلمان گفت: آيا اين امر واقع مي‏شود اي پيامبر خدا؟! فرمود: آري قسم به آن كسي كه جانم در دست اوست اي سلمان. در آن هنگام چيزي از مشرق و چيزي از مغرب مي‏آورند و امّت من رنگ به رنگ (متلوّن) مي‏گردند. در آن روز واي بر ضعيفان امّت از آنان و واي بر آنان از عذاب الهي. نه بر صغير ترحم مي‏كنند و نه به كبير احترام مي‏گذارند و نه گنه‏كاري را مي‏بخشند. بدن‏هايشان همچون آدميان است، ولي دل‏هايشان دل‏هاي شياطين.
سلمان گفت: آيا اين چنين خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: آري، سوگند به آن كس كه جانم در دست اوست اي سلمان. در آن زمان مردان به مردان قناعت مي‏كنند و زنان به زنان و بر سر پسران رقابت برمي‏خيزند، آن‏سان كه براي دختران در خانواده‏هاشان. مردانْ خود را شبيه زنان و زنانْ خود را شبيه مردان مي‏كنند. زنانْ بر زين سوار مي‏شوند. لعنت خدا بر آنان باد.
سلمان عرض كرد: آيا اين امر واقع مي‏شود اي رسول خدا ؟! فرمود: آري قسم به كسي كه جانم در دست اوست اي سلمان. در آن زمان به تزيين مساجد مي‏پردازند؛ چنان‏كه يهود و نصارا معابد را تزيين مي‏كنند. قرآن را مي‏آرايند. مناره‏هاي مساجد طولاني و صفوف نمازگزاران فراوان، اما دل‏ها دشمن يكديگر و زبان‏ها مختلف است.
سلمان گفت: آيا اين امر واقع مي‏شود اي پيامبر خدا ؟! فرمود: آري سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، اي سلمان. در آن هنگام پسران امّت و مردان آنان با طلا زينت مي‏كنند و لباس‏هاي ابريشمين و ديباج مي‏پوشند و از پوست‏هاي پلنگ براي خود لباس تهيه مي‏كنند.
سلمان عرض كرد: آيا اين امر واقع شدني است اي رسول خدا ؟! فرمود: آري سوگند به آن كس كه جانم در قبضة قدرت اوست اي سلمان. در آن هنگام زنا آشكار مي‏گردد. معاملات با غيبت و رشوه انجام مي‏پذيرد و دين را فرو مي‏نهند و دنيا را بالا مي‏برند.
سلمان گفت: آيا اين امر شدني است يا رسول الله؟! فرمود: آري سوگند به كسي كه جانم به دست اوست. اي سلمان. در آن هنگام طلاق فزوني مي‏گيرد و حدّي براي خدا اجرا نمي‏شود، امّا با اين حال به خدا زيان نمي‏رسانند.
سلمان گفت: آيا اين چنين خواهد شد اي پيامبر خدا؟! فرمود: آري سوگند به آن كسي كه جانم در دست اوست، در آن هنگام زنانْ خواننده و آلات لهو و نوازندگي آشكار مي‏شود و اشرار امتم به دنبال آن مي‏روند.
سلمان گفت: آيا اين چنين مي‏شود اي پيامبر خدا؟! فرمود: آري سوگند به آن كسي كه جانم در دست اوست اي سلمان. در آن هنگام ثروتمندان امّتم براي تفريح به حجّ مي‏روند و طبقه متوسّط براي تجارت و فقراي آنان براي ريا و تظاهر. در آن زمان گروه‏هايي پيدا مي‏شوند كه قرآن را براي غير خدا فرامي‏گيرند و با آن همچون آلات لهو رفتار مي‏كنند و اقوامي بر سر كار مي‏آيند كه براي غير خدا علم دين را فرامي‏گيرند. فرزندان نامشروع فراوان مي‏شود. قرآن را به صورت غنا مي‏خوانند و براي دنيا بر يكديگر سبقت مي‏گيرند.
سلمان عرض كرد: آيا اين امر واقع مي‏شود اي پيامبر خدا؟! فرمود: آري سوگند به كسي كه جانم به دست اوست اي سلمان. اين در زماني است كه پرده‏هاي حرمت دريده مي‏شود، بدان بر نيكان مسلّط، دروغ زياد، لجاجت آشكار، فقر فزوني يافته و مردم با انواع لباس‏ها بر يكديگر فخر مي‏فروشند. باران‏هاي بي‏موقع مي‏بارد. قمار و آلات موسيقي را جالب مي‏شمرند و امر به معروف و نهي از منكر را زشت مي‏دانند. مؤمن در آن زمان از همة امّت خوارتر است. قاريان قرآن و عبادت كنندگان پيوسته به يكديگر بدگويي مي‏كنند، پس آنان را در ملكوت آسمانها افرادي پليد و آلوده مي‏خوانند.
سلمان عرض كرد: آيا اين امر واقع مي‏شود اي رسول خدا؟!
فرمود: آري سوگند به آن كس كه جانم به دست اوست اي سلمان. در آن زمان ثروتمند رحمي به فقير نمي‏كند، تا آن‏جا كه نيازمندي در ميان جمعيت برمي‏خيزد و اظهار نياز مي‏كند و هيچ كس چيزي در دست او نمي‏نهد. سلمان گفت: آيا اين امر شدني است اي رسول خدا؟! فرمود: آري سوگند به كسي كه جانم به دست اوست اي سلمان. در آن هنگام «روبيضه» سخن مي‏گويد. سلمان عرض كرد: پدر و مادرم فدايت اي رسول خدا «روبيضه» چيست‏؟ فرمود: كسي دربارة محروم سخن مي‏گويد كه هرگز سخن نمي‏گفت.
در اين اين هنگام طولي نمي‏كشد كه فريادي از زمين برمي‏خيزد، آن چنان كه هر گروهي مي‏پندارد اين فرياد در منطقه اوست. باز مدّتي كه خدا مي‏خواهد به همان حال مي‏مانند. سپس در اين مدت زمين را مي‏شكافند و زمين پاره‏هاي دل خود را بيرون مي‏افكند و منظورم طلا و نقره است. سپس با دست مباركش به ستون‏هاي مسجد اشاره كرد و فرمود مانند اينها. در آن روز ديگر طلا و نقره‏اي به درد نمي‏خورد. اين است معناي سخن پروردگار:
«فقد جاءَ أشراطها»؛ (نور الثقلين 5/34)
آيت الله جوادي آملي،تفسير موضوعي قرآن ج 4 (معاد در قرآن)
www.payambarazam.ir
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
نشانه‌هایی از خرابکاری صهیونیست‌ها داریم
نشانه‌هایی از خرابکاری صهیونیست‌ها داریم

نشانه‌هایی از خرابکاری صهیونیست‌ها داریم

اسرائیل در وحشت انتقام!
اسرائیل در وحشت انتقام!

اسرائیل در وحشت انتقام!

کرونا اتفاقی نبود!!!
کرونا اتفاقی نبود!!!

کرونا اتفاقی نبود!!!

پارک صنعتی اسپانیا در آتش سوخت!
پارک صنعتی اسپانیا در آتش سوخت!

پارک صنعتی اسپانیا در آتش سوخت!

چراغ قوه ای که اسلحه می شود!
چراغ قوه ای که اسلحه می شود!

چراغ قوه ای که اسلحه می شود!

ویروس اسرائیل را از بین می بریم!!!
ویروس اسرائیل را از بین می بریم!!!

ویروس اسرائیل را از بین می بریم!!!

استوری فرازی از دعای روز اول ماه رمضان
استوری فرازی از دعای روز اول ماه رمضان

استوری فرازی از دعای روز اول ماه رمضان

استوری | رمضان ماه رسیدن به خدا
استوری | رمضان ماه رسیدن به خدا

استوری | رمضان ماه رسیدن به خدا

از مذاکره وین نترسید!!!
از مذاکره وین نترسید!!!

از مذاکره وین نترسید!!!

استوری | دوباره بازم ماه عشق اومد
استوری | دوباره بازم ماه عشق اومد

استوری | دوباره بازم ماه عشق اومد

عروس بن سلمان کیست؟!
عروس بن سلمان کیست؟!

عروس بن سلمان کیست؟!

استوری سحرهای ماه رمضان
استوری سحرهای ماه رمضان

استوری سحرهای ماه رمضان

استوری | انتخابات و آبروی بین المللی ایران
استوری | انتخابات و آبروی بین المللی ایران

استوری | انتخابات و آبروی بین المللی ایران

حکمت | ما رو دست خالی برنگردون / استاد توکلی
حکمت | ما رو دست خالی برنگردون / استاد توکلی

حکمت | ما رو دست خالی برنگردون / استاد توکلی

فهم صحیح از روزه داری ماه رمضان/ شهید مطهری
فهم صحیح از روزه داری ماه رمضان/ شهید مطهری

فهم صحیح از روزه داری ماه رمضان/ شهید مطهری

توصیه های کلیدی برای ماه مبارک رمضان/ آیت الله میرباقری
توصیه های کلیدی برای ماه مبارک رمضان/ آیت الله میرباقری

توصیه های کلیدی برای ماه مبارک رمضان/ آیت الله میرباقری

امامزاده کمال الدین - اختر
امامزاده کمال الدین - اختر

امامزاده کمال الدین - اختر

اصل ماه رمضان به سحرهاشه/ آیت الله مجتهدی تهرانی
اصل ماه رمضان به سحرهاشه/ آیت الله مجتهدی تهرانی

اصل ماه رمضان به سحرهاشه/ آیت الله مجتهدی تهرانی

آشپزی| طرز تهیه فوکاسیای روغن زیتون
آشپزی| طرز تهیه فوکاسیای روغن زیتون

آشپزی| طرز تهیه فوکاسیای روغن زیتون

انیمیشن آرمن/ قسمت دوم: فرار
انیمیشن آرمن/ قسمت دوم: فرار

انیمیشن آرمن/ قسمت دوم: فرار

آشپزی| طرز تهیه کتلت ترد
آشپزی| طرز تهیه کتلت ترد

آشپزی| طرز تهیه کتلت ترد