0
ویژه نامه ها
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره جمعه

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره جمعه

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۶۲: الجمعة
تلاوت سوره مبارکه حمد با اختلاف قرائت ها/ استاد سعید مسلم

تلاوت سوره مبارکه حمد با اختلاف قرائت ها/ استاد سعید مسلم

تلاوت سوره مبارکه حمد با اختلاف قرائت ها توسط استاد سعید مسلم
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره صف

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره صف

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۶۱: الصف
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره ممتحنه

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره ممتحنه

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۶۰: الممتحنة
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره حشر

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره حشر

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۵۹: الحشر
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از آیات ۲۴ الی ۳۶ سوره نساء

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از آیات ۲۴ الی ۳۶ سوره نساء

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از آیات ۲۴ الی ۳۶ سوره نساء را که در استودیوی رادیو بغداد ضبط شده است را در ادامه بشنوید.
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره مجادله

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره مجادله

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۵۸: المجادلة
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره حدید

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره حدید

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۵۷: الحدید
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره واقعه

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره واقعه

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۵۶: الواقعة
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره الرحمن

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره الرحمن

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۵۵: الرحمن
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره قمر

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره قمر

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره مبارکه قمر
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره نجم

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره نجم

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره مبارکه نجم