0
معدن الماس

معدن الماس

به کاراکتر اصلی بازی کمک کنید بتواند با حمع کردن الماس ها از معدن بگذرد.
يکشنبه، 7 آبان 1396
تمرکز اعصاب

تمرکز اعصاب

گوی سیاه رنگی را بدون برخورد با موانع به سمت اهرم ببرید.
چهارشنبه، 3 آبان 1396
سرهای زندانی

سرهای زندانی

در این بازی باید با جا به جایی بلوک ها سرها را در مسیر زندان هدایت کنید.
چهارشنبه، 3 آبان 1396
کبریت سوزان

کبریت سوزان

در این بازی شما باید با تصمیم گیری درست با تک کبریت سوزانی که دارید همه جا را بسوزانید .
چهارشنبه، 3 آبان 1396
نصف کردن

نصف کردن

شکلکهایی که در اختیارتان قرار میگیرد را به بخش های مساوی تقسیم کنید.
شنبه، 31 تير 1396
 راه بازگشت

راه بازگشت

در این بازی شما باید با جابه جایی بلوک ها به ماریو کمک کنید که برای بازگشت به منزل مناسب ترین راه را انتخاب کند.
پنجشنبه، 29 تير 1396
خرچنگ گرسنه

خرچنگ گرسنه

در این بازی شما باید به خرچنگ گرسنه کمک کنید تا غذاهایی که به سمت او می آید را بدست بیاورد.
پنجشنبه، 29 تير 1396
جور کردن مکعب ها

جور کردن مکعب ها

شما در هر مرحله تعدادی مکعب رنگی دارید و باید آنها را به طریقی کنار هم قرار بدهید که با هم یکی شده و حذف گردند.
پنجشنبه، 29 تير 1396
حدس الماس

حدس الماس

در این بازی از بین چهار تا موش الماس پیش یکی از آنهاست و باید آن را پیدا کنید.
چهارشنبه، 28 تير 1396
جزیره ی ستاره

جزیره ی ستاره

در این بازی باید به ستاره کمک کنید که ستاره های بازی را جمع کند.
چهارشنبه، 28 تير 1396