0
ویژه نامه ها
دانلود نود درجه 28 بهمن ماه 1392

دانلود نود درجه 28 بهمن ماه 1392

دانلود 90 درجه 1392/11/28 - دانلود 90 درجه برنامه نود دوشنبه 28 بهمن ماه 1392
مستند مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25

مستند مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 با حضور کارشناسان: علیرضا اولیائی منش محمد جهانگیری عبد الرحمن...
مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت اول- تصویری)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت اول- تصویری)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 با حضور کارشناسان: علیرضا اولیائی منش محمد جهانگیری عبد الرحمن...
مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت اول- صوتی)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت اول- صوتی)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 با حضور کارشناسان: علیرضا اولیائی منش محمد جهانگیری عبد الرحمن...
مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت دوم- تصویری)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت دوم- تصویری)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 با حضور کارشناسان: علیرضا اولیائی منش محمد جهانگیری عبد الرحمن...
مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت دوم- صوتی)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت دوم- صوتی)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 با حضور کارشناسان: علیرضا اولیائی منش محمد جهانگیری عبد الرحمن...
مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت سوم- تصویری)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت سوم- تصویری)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 با حضور کارشناسان: علیرضا اولیائی منش محمد جهانگیری عبد الرحمن...
مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت سوم- صوتی)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت سوم- صوتی)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 با حضور کارشناسان: علیرضا اولیائی منش محمد جهانگیری عبد الرحمن...
مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت چهارم- تصویری)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت چهارم- تصویری)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 با حضور کارشناسان: علیرضا اولیائی منش محمد جهانگیری عبد الرحمن...
مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت چهارم- صوتی)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 (قسمت چهارم- صوتی)

مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25 با حضور کارشناسان: علیرضا اولیائی منش محمد جهانگیری عبد الرحمن...
دانلود برنامه هفت بطور کامل 92/11/25

دانلود برنامه هفت بطور کامل 92/11/25

دانلود مستقیم برنامه هفت بطور کامل 25/11/92 با کیفیت بالا - دانلود مستقیم برنامه هفت 25 بهمن ماه 92
دانلود برنامه به روز 25 بهمن ماه 92

دانلود برنامه به روز 25 بهمن ماه 92

دانلود مستقیم برنامه به روز 25/11/1392 : دانلود قسمت 132 برنامه به روز با کیفیت بالا ، دانلود به روز 1392/11/25 شامل: پرینتر های سه بعدی و کاربردهای...