0
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398

حدیث دنیاطلبی و طغیان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود:
اى پسر آدم هر روز روزى تو دهند و غمگین باشى و هر روز از عمر تو کاسته شود و شادمانى کنى، آنچه تو را کفایت کند دارى و آنچه تو را به طغیان کشاند می‌طلبى نه به کم قانع شوى و نه با بسیار سیر.
سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

علت خشم الهی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود:
هر که مرا نخواهد، بر او خشمگین شوم.
سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

حدیث بزرگی عفو الهی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود:
عفو من گرامی‌تر و بزرگ‌تر از آن است که در دنیا کار بنده مسلمانى را مستور دارم آن‌گاه از پس مستور داشتنش او را رسوا کنم، و مادام که بنده‌ام از من آمرزش خواهد او را خواهم آمرزید.
سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

فضیلت جاوید خوف الهی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود:
به عزت و جلالم قسم که یک بنده را دو امنیت و دو ترس با هم ندهم، اگر در دنیا از من ایمن است در روزى که بندگانم را فراهم کنم او را بترسانم و اگر در دنیا از من بترسد روزى که بندگانم را فراهم کنم ایمنش کنم.
سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

حدیث قدسی درباره پرستش، اعمال و دعا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود:
اى فرزند آدم سه چیز هست یکى خاص من، یکى خاص تو، و یکى میان من و تو. اما آنکه خاص من است آنکه مرا بپرستى و چیزى را با من انباز نکنى، اما آنچه خاص تو است هر چه عمل کنى سزاى تو دهم و اگر بیامرزم من آمرزگار رحیمم، اما آنچه میان من و تو است از تو دعا کردن و خواستن و از من اجابت و عطا کردن.
سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

فضیلت صبر بر مصیبت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود:
وقتى مصیبت تن یا فرزند یا مال، متوجه یکى از بندگان خویش کنم و او با صبر نیکو مصیبت را استقبال کند، روز قیامت شرم دارم که میزانى براى او نصب کنم یا دفترى براى او پهن کنم.
سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

اهمیت گمان بنده به پروردگار

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود:
من با گمان بنده‌ام که به من دارد قرینم. اگر نیکو گمان کند، نیکى یابد و اگر بد گمان برد، بد بیند.
سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

فضیلت یقین به آمرزش الهی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود:
هر که یقین دارد که من قدرت آمرزش گناهان دارم، بیامرزمش و مادام که چیزى را با من شریک نیارد مهم نیست.
سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

حدیث عاقبت شرک

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود:
من از همه شریکان از شریک بى نیازترم و هر که غیر مرا با من در عبادت خود شریک کند وى را با شرکش رها کنم.
سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

حدیث کبریا رداى خاص خدا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود:
کبریا رداى من است و هر که مدعى رداى من شود، درهمش شکنم.
سه‌شنبه، 31 مرداد 1396