0
ویژه نامه ها

سه نشانه برای تشخیص ستمگر

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
در بین مردم آنکه ظالم است با سه نشانه شناخته می شود: با نافرمانی از مافوق خود ستم می کند، با چیرگی و آزاررسانی به زیردست خود ظلم می کند و به قوم ظالم یاری می رساند.

رذایل اخلاقی از منظر امام علی علیه السلام

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هر که به عیب خودش بپردازد از عیب دیگران غافل می شود و هر که به روزی پروردگار راضی باشد از آنچه که از دست می دهد محزون نمی گردد. و هر که تیغ ستم برکشد بالاخره با همان تیغ خونش ریخته می گردد و آنکه در کارها خود را به زحمت انداخت خویشتن را هلاک کرد و کسی که بدون دقت و مطالعه خود را در امواج انداخت غرق شد و آنکه در مراکز گناه شرکت کرد متهم واقع شد و هر که زیاد حرف زد خطایش زیاد شد و هر که خطایش زیاد شد بی حیا گردید و هر که بی حیا گردید پرهیزکاریش کم شد و آنکه پرهیزکاریش کم شد دلش مرد و آنکه دلش مرد داخل آتش دوزخ گردید کسی که به بدی های مردم نظر کند و آن را زشت پندارد و آن کار زشت را برای خود روا بداند نادان و احمق واقعی است.

بزرگ‌ترین گناه از دیدگاه امام علی علیه السلام

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
بزرگ‌ترین و سخت‌ترین گناهان آن است که گنهکار آن را کوچک و کم اهمیت شمارد.

اعتدال در تعریف و تمجید افراد

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
تعریف و تمجید بیش از حد چاپلوسی است و کمتر از آنچه که طرف استحقاق دارد و درماندگی و حسادت است.

مشکلات درخواست کردن از دیگران

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
آبروی تو چون یخی جامد است که درخواست آن را قطره قطره آب می کند پس بنگر آن را نزد چه کسی فرو می‌ریزی.

دوری از گناه، یکی از راه های پاک ماندن

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
از وسایل پاکدامنی، دست نیافتن به گناهان است.

عبرت آموزی از آنچه بر سر دیگران آمده

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
ای مردم از خدا بترسید چه آرزومندانی که به آرزوی خود نرسیدند و چه سازنده ای که در ساخته خویش نیارامید و چه جمع کننده اموالی که همه را می گذارد و می رود و شاید آنها را از راه غلط جمع کرده و از دادن حقوق واجب امتناع نموده و از راه حرام بدان اموال رسیده و به سبب آنها زیر بار گناهان رفته است و در قیامت با بار گران آن باز می گردد و با حسرت و اندوه در پیشگاه پروردگار حاضر گردد. که به تحقیق در دنیا و آخرت زیان کرده و این است زیان آشکار.

تغییر مواضع و حال افراد

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
گفتارها نگهداری می شود و اسرار آشکار و هر کسی در گرو اعمال خویش و مردم گرفتار کمبودها و آفت هایند جز آن را که خدا نگه دارد. درخواست کنندگانشان مردم آزار و پاسخگویان به زحمت و رنج دچارند و آن کس که در اندیشه از همه برتر است با اندک خشنودی یا خشمی از رای خود باز می گردد. و آن کس که از همه استوارتر است از نیم نگاهی ناراحت شود یا کلمه ای او را دگرگون سازد.

روز دردناک ظالم

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
روز اجرای عدالت بر شخص ظالم سخت تر است از روز ستم کشیده که بر او ستم شد.

عفاف زینت فقر و شکر زینت توانایی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
عفاف زینت فقر و شکر زینت توانایی است.