امام باقر علیه‌السلام

اگر دانشمندان نصيحت را پنهان دارند، خيانت كرده اند. اگر سرگشته گمراهى را ديدند و او راراهنمايى نكردند و يا (دل) مرده اى را زنده

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
اگر دانشمندان نصيحت را پنهان دارند، خيانت كرده اند. اگر سرگشته گمراهى را ديدند و او راراهنمايى نكردند و يا (دل) مرده اى را زنده ننمودند، وه كه چه كار زشتى كرده اند! چون خداوند تبارك و تعالى در كتاب از ايشان پيمان گرفته كه به معروف و آنچه فرمان يافته اند فرمان دهند و از آنچه نهى شده اند نهى كنند و بر نيكوكارى و پرهيزكارى، يكديگر را يارى كنند و در گناه و ستم يكديگر را يارى نكنند.