0
ویژه نامه ها

پرهیز از شادی بیجا

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
اظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است.

سختی تربیت نادان

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
پرورش دادن نادان و ترک دادن معتاد از عادتش، مانند معجزه است.

نعمت تواضع و فروتنی

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
تواضع و فروتنی، نعمتی است که بر آن حسد نبرند.

ارزش پند پنهان

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هر که در نهان، برادر خود را پند دهد او را آراسته، و هر که آشکارا برادرش را پند دهد او را کاسته.

اکرام بدون افراط

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هیچ کس را طوری اکرام مکن که بر او سخت گذرد.

نعمت بلا

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هیچ بلایی نیست، مگر این که در آن از طرف خدا نعمتی است.

وابستگی و خواری

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
چه زشت است برای مؤمن، دلبستگی به چیزی که او را خوار دارد.

بهتر از حیات و بدتر از مرگ

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
بهتر از زندگی چیزی است که چون از دستش دهی، از زندگی بدت آید، و بدتر از مرگ چیزی است که چون به سرت آید مرگ را دوست بداری.

نتیجه جسارت بر پدر

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
جرأت و دلیری فرزند بر پدرش در کوچکی، سبب عاقّ و نارضایتی پدر در بزرگی می شود.

بهترین خصلت

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
دو خصلت است که بهتر و بالاتر از آنها چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.