احادیث

پس بنگريد، چگونه بودند «قوم بني اسرائيل» زماني كه جمعيتها گرد آمده، و انديشه ها با هم و دلها يكسان و دستها ياور هم و شمشيرها كم

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پس بنگريد، چگونه بودند «قوم بني اسرائيل» زماني كه جمعيتها گرد آمده، و انديشه ها با هم و دلها يكسان و دستها ياور هم و شمشيرها كمك يكديگر و بينش ها ژرف و تصميمات يكي بود، آيا در اطراف زمين بزرگ و بر جهانيان حاكم نبودند؟ پس بنگريد به آخر كارشان «قوم بني اسرائيل» آن هنگام كه بين آنها تفرقه افتاد، و مهرباني و الفتها بهم خورد و سخنها و دلها مختلف و گروه گروه شدند و بجان هم افتادند و پراكنده گشتند و با هم جنگيدند، پس خداوند، لباس عزت را از تن آنها بركند و فراواني نعمتش را از آنها گرفت و آنچه باقي مانده، سرگذشت آنان است تا مايه عبرت عبرت گيرندگان باشد.

برگزیده‌ها