راه های استمرار دوستی

امام علی علیه السلام فرمودند:
إنَّ أحسَنَ ما یَألَفُ بِهِ النّاسُ قُلوبَ أوِدّائِهِم، ونَفَوا بِهِ الضِّغنَ عَن قُلوبِ أعدائِهِم: حُسنُ البِشرِ عِندَ لِقائِهِم، وَالتَّفَقُّدُ فی غَیبَتِهِم، وَالبَشاشَةُ بِهِم عِندَ حُضورِهِم.

بهترین چیزى که مردم به واسطه آن، دل هاى دوستانشان را به دست مى آورند و کینه ها را از دل هاى دشمنانشان مى زدایند، این است که در هنگام برخورد با آنان، خوش رو، در غیابشان جویاى احوالشان و در حضورشان گشاده رو باشند.

تحف العقول: ص ٢١٨
نسخه چاپی