جمع خوبى‌ها

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
جِماعُ الخَیرِ خَشیةُ اللَّهِ.

ترس از خدا، مجمع خوبی هاست.

میزان الحکمه: 4/ 1598 ؛ تنبیه الخواطر: 2/ 122
نسخه چاپی