ویژگی انسان زیرک‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
الکیسُ مَن دانَ نفسَهُ وعَمِلَ لِما بَعدَ المَوتِ.

زیرک کسى است که نفس خود را محکوم سازد و براى پس از مرگ کار کند.

میزان الحکمه: 11/ 5268 ؛ مکارم الاخلاق: 2/ 368
نسخه چاپی