عبارتهایی که در رابطه های عاشقانه نباید گفت

عبارت‌ها و جمله‌هایی که ما بدون تفکر در لحظات عصبانیت و یا خستگی، به کسی که دوستش داریم می‌زنیم، می‌توانند بسیار خطرناک باشند. در این مقاله، ۱۱ نوع عبارت که می‌توانند باعث نابودی بهترین روابط عاشقانه هم بشوند، جمع‌آوری شده است تا شما با دانستن این عبارات، از به‌کار بردن آنها اجتناب کنید.
شنبه، 16 دی 1396
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
عبارتهایی که در رابطه های عاشقانه نباید گفت
اجازه ندهید که هنگام ناراحتی و یا عصبانیت عبارات زشتی را بر زبان بیاورید که بعدا پشیمان شوید.
 
عبارتها و جملههایی که ما بدون تفکر در لحظات عصبانیت و یا خستگی، به کسی که دوستش داریم میزنیم، میتوانند بسیار خطرناک باشند. این جملهها میتوانند زندگی را برای هر دو طرف طاقتفرسا و تحملناپذیر کند. حتی گاهی اوقات چنین عبارتهایی میتواند باعث از بین رفتن یک رابطهی عاشقانه شوند.
در این مقاله، ۱۱ نوع عبارت که میتوانند باعث نابودی بهترین روابط عاشقانه هم بشوند، جمعآوری شده است تا شما با دانستن این عبارات، از بهکار بردن آنها اجتناب کنید. در یک رابطه، بهتر است قبل از بیان هر حرفی بهخوبی درباره‌‌اش فکر کنیم و عواقب آن را بسنجیم تا پشیمانی بهدنبال نداشته باشد.

تعداد کلمات:1080/تخمین زمان مطالعه: 10 دقیقه

رابطه عاشقانه زوجین

1. عباراتی که ارزش احساسات شریک زندگیتان را نادیده میگیرند
عباراتی مثل «ارزش ناراحتی نداره»، «نیازی نیست راجع به کارت ناراحت باشی» یا «تا کی میخوای راجع به این موضوع ناراحت باشی؟» نهتنها به شریک زندگی ما احساس مثبت و خوبی نمیدهند، بلکه ارزش احساسات آنها را نادیده میگیرند. با چنین عباراتی، تمایل شریک زندگیتان برای در میان گذاشتن احساسات و مشکلاتش با شما کمتر خواهد شد. شریک زندگی شما با شنیدن چنین عباراتی احساس ناراحتی و خشم خواهد کرد. بهجای بهکار بردن چنین عباراتی سعی کنید علت احساسات ناخوشایند شریک زندگیتان را بیابید.

۲. عباراتی که شما را بیتفاوت و سهلانگار نشان میدهند
اگر هر یک از طرفین یک رابطه، علاقهی خود را نسبت به رفتارهای طرف دیگر از دست بدهد، به این معناست که این رابطه به شکست منتهی خواهد شد. استفاده از عباراتی را که نشان میدهد شما به خستگی، ناراحتی، احساسات و رفتارهای شریک زندگیتان اهمیتی نمیدهید کنار بگذارید. از عباراتی مانند «من وقت چنین کارهایی رو ندارم» یا «امشب نمیتونم بهت کمک کنم چون میخوام با دوستام برم بیرون» استفاده نکنید. در عوض، در مورد احساس واقعی‌‌تان نسبت به همسرتان بهنتیجه برسید.
 
۳. عباراتی که شریک زندگیتان را با دیگران مقایسه میکنند
 هیچوقت شریک زندگیتان را با شوهران و همسران افراد دیگر مقایسه نکنید. مقایسهکردن قطعاً احساسات بسیار ناخوشایندی را به شریک زندگیتان منتقل خواهد کرد. بهجای چنین مقایسهی مخربی، روی نکات مثبت شریک زندگیتان تمرکز کنید؛ نکات مثبتی که با وجود آنها زندگی شما پربارتر شده است.
 
۴. عبارات اغراقآمیز و تعمیم دهنده
از کلماتی مثل «هرگز»، «همیشه» و «هیچوقت» که به صحبتهای شما جنبهی مبالغهآمیز و غیرواقعی میدهند دوری کنید. شما با بهکار بردن عباراتی مثل «تو هیچوقت به من کمک نمیکنی» شریک زندگیتان را برای مشکلات گذشته، حال و آینده سرزنش میکنید. بهترین راهکار برای حل ناراحتیهای زندگی مشترک، تمرکز بر مشکلات فعلی زندگی است. بهجای استفاده از چنین عباراتی، احساساتتان را برای شریکتان تشریح کنید. این موضوع باعث میشود که شریک زندگیتان بتواند صحبتهای شما را بشنود و درک بهتری از مشکلات داشته باشد.
 
۵. عباراتی که اعتمادبهنفس شریک زندگی شما را از بین میبرند
همهی انسانها بدون استثنا نیاز به اعتمادبهنفس پایدار دارند و صحبتهایی که اعتمادبهنفس انسانها را از بین میبرد، برای همه آزاردهنده است. عباراتی مثل «به خودت میگی مرد؟»، «کی حاضر میشد تو رو بگیره؟» و «به جز من هیچکسی تو رو حساب نمیکرد» عباراتی بسیار ناراحتکننده هستند. برعکس محتوای این عبارات، مطمئن باشید که همسر یا شوهرتان اگر بخواهد، پس از جدایی از شما میتواند کسی را پیدا کند که او را دوست داشته باشد و تحسین کند. اما واقعاً این چیزی است که شما میخواهید؟
 
۶. عباراتی که تهدید به جدایی میکنند
«من میخوام طلاق بگیرم»، «مهرم حلال جونم آزاد»، «میرم خونهی بابا مامانم». اگر واقعاً قصد طلاق و یا جدا شدن از شریک زندگیتان را ندارید، هیچگاه چنین عباراتی را بهکار نبرید. به طور کلی در یک رابطه، هیچگاه عبارات ناهماهنگ با هدف و افکار واقعیتان را بهکار نبرید. اول از همه، این عبارات معمولاً نوعی بهانهجویی برای کسب چیزی است که از شریک زندگیتان انتظار دارید و دوم اینکه میتواند به عواقب جبرانناپذیری در زندگی شما منتهی شود که هیچگاه آنها را پیش‌‌بینی نمیکردید.

۷. عباراتی که شما را از آشنایی و یا ملاقات با شریک زندگیتان پشیمان نشان میدهند
معدود عباراتی مانند «کاش هیچوقت باهات آشنا نمیشدم» قدرت تخریب یک رابطه را دارند. معنی این عبارت یعنی اینکه شریک زندگی شما مسئول تمامی اتفاقات بدی است که بعد از آشنایی با او برای شما رخ داده است و خاطرات بدی که شما از شریک زندگیتان دارید، به مراتب بیش از لحظات خوب و خاطرهانگیز است. اجازه ندهید که هنگام ناراحتی و یا عصبانیت چنین عبارات زشتی را بر زبان بیاورید. بهتر است ببینید مسئولیت شما در قبال اتفاقات ناراحتکننده در زندگی مشترکتان چقدر است و هماکنون شما چه سهمی در نبود تفاهم بینتان دارید؟

عبارتهایی که در رابطه های عاشقانه نباید گفت
 
۸. عباراتی که شریک زندگی شما را گناهکار نشان میدهد
«همش تقصیر توئه»، «همش به خاطر توئه که ما مدام جر و بحث میکنیم»، «اگه اینقدر جلوی آینه آرایش نمیکردی زودتر به مهمونی میرسیدیم». بهجای استفاده از این نوع عبارات سرزنشکننده و غیرمنطقی، با انتقاد محترمانه و سازنده رابطهی خود را با شریک زندگیتان بهبود ببخشید. هدف استفاده از این نوع عبارات به هیچوجه ترمیم و حل مشکلات زندگی مشترک نیست، بلکه صرفاً برای سرزنش و ملامت شریک زندگیتان استفاده میشود.
 
۹. عباراتی که ارزش وجودی شریک زندگی شما را از بین میبرند
«من قطعاً میتونم بدون تو هم زندگی کنم»، «من فقط به خاطر بچههامون باهات موندم»، «چون دلم برات میسوخت باهات ازدواج کردم». چنین عبارات مخربی حتی در شدیدترین جر و بحثها هم نباید بیان شوند. بهیاد داشته باشید که ارزش عشق و یک رابطه عاشقانه بسیار بالاست و نباید بهخاطر دعواها و درگیریهای گذرا، ارزش آنها پایین آورده شود.
 
۱۰. عباراتی مانند «به تو ربطی نداره
استفاده از عباراتی مانند «به تو هیچ ربطی نداره!»، «به خودم مربوطه» و «مجبور نیستم به تو جواب پس بدم» به رابطهی شما آسیب جدی وارد میکند. با استفاده از چنین عباراتی، شریک زندگیتان متوجه میشود که شما کوچکترین احترامی برای او قائل نیستید و اساسیترین اصل یک رابطه سالم را، که صداقت و اشتراک اطلاعات است، نادیده میگیرید. در حقیقت با استفاده از چنین عباراتی، شما اساس یک رابطهی سالم را از بین بردهاید.
 
۱۱. عبارات یا رفتارهایی که نشاندهندهی بیمیلی برای برقراری ارتباط است
وقتی دو شریک زندگی، بین یکدیگر دیوار سکوت بکشند، از هر حرف ناراحت کنندهای خطرناکتر است. این نوع سکوت یک شکست بزرگ برای هر دو طرف در یک رابطه محسوب میشود. نتیجهی چنین سکوتی این است که دونفر نمیتوانند همدیگر را درک و راه حلی برای مشکلاتشان پیدا کنند.
تنها راه حل این مشکل، صحبت کردن است. مهم نیست که این گفتوگو تا چه حد ناخوشایند و یا دردناک است، زیرا قطعاً خطرش کمتر از سکوت در رابطه است. گفتوگو، فرصتی برای شنیدن حرفهای همدیگر و اساسیترین راه برای حل مشکلات زندگی مشترک است.
 
در این زمینه حتما بخوانید:
* رفع مشاجره زوجین در 5 گام
* آداب مشاجره با همسر
* آیا مشاجره می تواند نشانه خوبی باشد؟


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
سبک زندگی مرتبط