برگزیده‌ها
شهره ی شهر

شمس-الدین-طغرائی شمس الدین طغرائیشمس‏الدین خطیب تبریزى از رجال اوایل قر. 7 ه. وى در هجوم مغول قد مردانگى برافراشت و دوبار تبریز را از كشتار و تاراج مصون داشت: بار اول هنگامى بود كه چنگیز ماوراءالنهر را به دست آورد و براى خاتمه دادن به كار سلطان محمد دو تن از سركردگان خود را به نام یمه و سبتاى- مأمور تعقیب سلطان محمد كرد و آنان به دنبال ادامه ...