0

عبدالحسین نیک گهر

عبدالحسین نیک گهر
عبدالحسين نيك گهر، استاد دانشگاه، جامعه شناس و مترجم، به سال ۱۳۱۶ در شهر تالش ديده به جهان گشود. از سال ۱۳۲۲ به خاطر شغل پدر ساكن رشت شد و دبستان و دبيرستان را در بهترين مدارس رشت گذراند. بعد از پايان دوره دبيرستان بي درنگ در دانشگاه تبريز پذيرفته شد و توانست در رشته فلسفه و علوم تربيتي با كسب رتبه اول مدرك كارشناسي اش را دريافت كند.در سال ۱۳۳۹ به خاطر موفقيت و كسب رتبه اول به فرانسه اعزام شد. از همراهان او مي توان به دكتر علي شريعتي اشاره كرد. در سال ۱۳۴۳ مدرك دكتراي جامعه شناسي اش را از دانشگاه سوربن كسب كرد. بعد از بازگشت از فرانسه مدتي در دانشگاه فردوسي مشهد جامعه شناسي تدريس مي كرد و مدتي بعد به دانشگاه تهران منتقل شد. و در امتحان استادياري آن دانشگاه كه در سال ۱۳۴۷ برگزار شد شركت كرد و توانست در سال هاي ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ به عنوان استاديار دانشگاه تهران مشغول به تدريس شود. در سال ۱۳۵۰ با توجه به شرايط جامعه- انقلاب فرهنگي- فرصت مطالعاتي ايجاد شد و براي دومين بار به فرانسه عزيمت كرد تا با تكميل تحصيلاتش بتواند به كشور و جامعه اش خدمت كند، در اين ايام او توانست مدرك دكتراي دولتي جامعه شناسي اش را از دانشگاه سوربن دريافت كند. عبدالحسين وي اكنون در مركز مطالعات و سنجش افكار عمومي مشغول به كار و تحقيق است. او از سال ۱۳۷۵ تاكنون با حضور مستمر در اين مركز با اجراي صدها طرح تحقيقاتي توانسته به رشد و ارتقاي فرهنگي اين سرزمين كمك شاياني كند. نيك گهر با پشتكار خود تاكنون توانسته يك تنه آثار بسياري در زمينه تأليف و ترجمه از خود به جا بگذارد به طوري كه همه كتاب هايش مورد استقبال و توجه بسياري از اساتيد دانشگاه و دانشجويان قرار گرفته است. گروه : علوم انسانيرشته : جامعه شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات ابتدايي و دبيرستان در رشت، ديپلم ششم ادبي دبيرستان مروي تهران ۱۳۳۵ - ليسانس فلسفه و علوم تربيتي، دانشجوي رتبه اول از دانشگاه تبريز ۱۳۳۹ و اعزام به فرانسه - دكتراي جامعه شناسي دانشگاهي از سوربن ۱۳۴۳ - اعزام به فرانسه و اخذ دكتري دولتي جامعه شناسي از سوربن ۱۳۵۴ خاطرات و وقايع تحصيل : در سال ۱۳۵۰ با توجه به شرايط جامعه- انقلاب فرهنگي- فرصت مطالعاتي ايجاد شد و براي دومين بار به فرانسه عزيمت كرد تا با تكميل تحصيلاتش بتواند به كشور و جامعه اش خدمت كند، در اين ايام نيك گهر توانست مدرك دكتراي دولتي جامعه شناسي اش را از دانشگاه سوربن دريافت كند.هم دوره اي ها و همکاران : نيك گهر، بين سال هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۳ دانشجوي ريمون آرون بوده است و از دوستان او مي توان مرحوم دكتر احمد تفضلي، بهمن سركاراتي زبان شناس نام برد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : نيك گهر در سال ۱۳۵۴- ۱۳۵۵ رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، در سال ۱۳۵۶- ۱۳۵۷ مدير گروه آموزشي جامعه شناسي دانشگاه تهران، در سال ۱۳۵۷-۱۳۵۸ رئيس دانشكده علوم اجتماعي و تعاون دانشگاه تهران بوده است.اكنون در مركز مطالعات و سنجش افكار عمومي مشغول به كار و تحقيق است. او از سال ۱۳۷۵ تاكنون با حضور مستمر در اين مركز با اجراي صدها طرح تحقيقاتي توانسته به رشد و ارتقاي فرهنگي اين سرزمين كمك شاياني كند.فعاليتهاي آموزشي : دكتر نيك گهر تدريس در دانشگاه مشهد از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷ را در كارنامه خود دارد و همچنين وي استاديار جامعه شناسي دانشگاه تهران ۱۳۴۸ – ۱۳۵۰، دانشيار جامعه شناسي دانشگاه تهران در ۱۳۵۴ و راهنمايي ده ها پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد و دكتري بوده است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سابر فعاليتهاي دكتر نيك گهر علاوه بر تاليف و ترجمه، طرح و اجراي بيش از يكصد طرح پژوهشي در مؤسسات تحقيقاتي؛ موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ۱۳۷۰ – ۱۳۷۹، پژوهشگاه نيرو ۱۳۸۲- ۱۳۸۳و مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي از ۱۳۷۵ تا امروز است.آرا و گرايشهاي خاص : نيك گهر معتقد است: «هرشري را مي توان به خيري تبديل كرد.» عبدالحسين نيك گهر معتقد است: «جهاني سازي اگر آگاهانه صورت نگيرد، فرهنگ ها را در مقابل هم قرار مي دهد. تنها با داشتن علم اطلاعات نمي توانيم با همديگر رابطه برقرار كنيم. انسان ها نياز به شناسايي فرهنگ هاي مختلف دارند.با شناختن فرهنگ يكديگر مي توانيم به همديگر ارزش قائل شويم و از بايد و نبايد هاي يكديگري آگاه شويم. اگر پيام از شمال مي آيد مردمان سرزمين جنوبي قادر به درك آن پيام نيستند. زيرا فضا و مكان و زمان فرستنده پيام با فضا، مكان و زمان گيرنده پيام يكسان نيست كه واكنش هاي تأسف باري به وجود مي آورد. در واقع يازده سپتامبر يك هشدار است كه تنها اطلاعات شبكه اي نمي تواند دنيا را به هم وصل كند و آنها را نزديك گرداند و به يك سو كه همان صلح جهاني است هدايت كند. صلح جهاني و تفاهم جهاني آرزويي كه با اين روش هيچگاه محقق نمي شود. در اين راستا، بايد با برنامه ريزي فرهنگي و طرح هاي فرهنگي انسان ها را به سمت ارتقاي فرهنگي هدايت كرد وگرنه گسيختگي فرهنگي نتايج ناگوار و سختي به بار مي آورد.» چگونگي عرضه آثار : او با آن كه در سن ۴۵ سالگي بازنشسته شده اما با ارائه طرح هاي تحقيقاتي و داشتن بيش از سي جلد تأليف و ترجمه توانسته است در حوزه كاري اش مؤثر باشد.او تأليفات وترجمه هايش را به منظور پركردن فضاها و خلأهاي كتب درسي مورد تدوين و تأليف قرارداده و در اين زمينه نيز بسيار موفق بوده است. زيرا تأليفات و ترجمه هايش چندين چاپ به خود ديده اند و اين مسأله خود گواه همين امر است.آثار : آينده آزادي ويژگي اثر : ترجمه، ژان ماري گنو، 2 پايان دموكراسي ويژگي اثر : ماري گنو، 13813 تكاپوي جهاني ويژگي اثر : ترجمه، اثر ژان - ژاك سروان شرايبر (چاپ هفتم)4 جامعه شناسي تالكوت پارسونز ويژگي اثر : ترجمه، اثر گي روشه 5 جامعه شناسي شهر ويژگي اثر : ترجمه، اثر يانكل فيالكوف انتشارات آگه. كتاب «جامعه شناسي شهر» اثر يانكل فيالكوف با ترجمه عبدالحسين نيك گهر يكي از كتاب هايي است كه مورد توجه بسياري از محققان و علاقه مندان قرار گرفته است.اين كتاب از پنج فصل تشكيل شده است: شهر، پديده جامعه شناختي، شهر، صورت اجتماعي، شهر، يك يا چند سبك زندگي، شهر، يك سازمان سياسي و پيمايش شهري امروز و يگانگي شهر، اين كتاب تلفيقي است از آموزش هايي كه در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي معماري و شهرسازي درباره شهر تدريس مي شود. اهل حرفه، جامعه شناسان، جغرافي دانان، انسان شناسان، دانشجويان معماري و شهرسازي با پرسش هاي شان به مرور زمان به عمق انديشه ما درباره شهر افزوده اند.اين كتاب دو اصل روش شناختي را مد نظر دارد: رويكرد تاريخي و تحقيق ميداني.عبدالحسين نيك گهر با روحيه بسيار صميمي و مهربانش اين كتاب با ارزش و ارزنده را به همكارانش در مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي پيشكش كرده است. او معتقد است كه حضور همكارانش طراوت كلاس درس را برايش يادآوري مي كند.«جامعه شناسي ورزش» اثر ژاك دوفرانس نيز عنوان ديگري از ترجمه هاي عبدالحسين نيك گهر است كه توسط نشر توتيا به بازار كتاب آمده است.نيك گهر معتقد است: «جامعه شناسي ورزش رشته اي نوپا و در حال بالندگي است. جامعه شناسان به اهميت بازي ها و ورزش ها، به عنوان يك پديده فرهنگي - اجتماعي پي برده اند و به ورزش به عنوان رفتار و «عادت واره اي» كه ساختار اجتماعي را بازتاب مي دهد، توجه نشان مي دهند. اين كتاب نيز همچون ديگر ترجمه هاي نيك گهر مورد استقبال و توجه اساتيد و دانشجويان علاقه مند به عرصه هاي جديد پژوهشي در جامعه شناسي قرار گرفته است. 6 جامعه شناسي ماكس وبر ويژگي اثر : ترجمه، اثر ژولين فروند (چاپ سوم 7 جامعه شناسي هنر ويژگي اثر : ترجمه، اثر ناتالي هنينك انتشارات آگه. «جامعه شناسي هنر» اثر ناتالي هينيك نيز يكي ديگر از تأليفات نيك گهر است.جامعه شناسي هنر، دانشي ميان رشته اي است كه با تاريخ فرهنگي، زيبايي شناسي، تاريخ هنر، انسان شناسي، روان شناسي اجتماعي، جامعه شناسي انتقادي، جامعه شناسي پيمايشي و... مرزهاي مشترك و نامشخص دارد. اين كتاب، نخستين درسنامه جامعه شناسي هنر به زبان فارسي است كه درونمايه آن را نه «هنر و جامعه»، نه «هنر در جامعه»، بلكه «هنر به مثابه جامعه» تشكيل مي دهد. در اين كتاب مؤلف از مرور رويكردهاي متفاوت به موضوع هنر، از جمله رويكرد زيباشناختي، تاريخي و انتقادي و بيان دستاوردهاي هر يك از آنها و نقد عالمانه مدل هاي تحليلي گذشته كه بر خلاف متعارف «شفافيت شان با بهره وري واقعي شان نسبت معكوس دارد»، رويكردهاي امروزي را كه كمتر بار ايدئولوژيكي دارند و نيز كمتر معرف حضور متخصصان هستند، معرفي مي كند. نيك گهر با ترجمه سه گانه جامعه شناسي هنر، جامعه شناسي ورزش و جامعه شناسي شهر در راستاي تازه و نو كردن فضاي آموزش عالي حوزه هاي جامعه شناسي گام مهمي برداشته است كه خدمتي بسيار ارزنده و قابل تقدير است.8 جامعه شناسي ورزش ويژگي اثر : ترجمه، اثر ژاك دو فرانس انتشارات آگه9 خاطرات ريمون آرون ويژگي اثر : ترجمه، (جلد، صفحه)، 10 روش تحقيق در علوم اجتماعي ويژگي اثر : ترجمه،اثر ريمون كيوي و... (چاپ چهاردهم انتشارات توتيا.يكي از ترجمه هاي بسيار روان عبدالحسين نيك گهر «روش تحقيق در علوم اجتماعي» اثر ريمون كيوي و لوك وان كامپنهود است. اين كتاب ترجمه يكي از جديدترين كتاب هاي درسي روش تحقيق در علوم اجتماعي است. مؤلفان كتاب، ريمون كيوي و لوك وان كامپنهود از استادان دانشگاه و محققان سرشناس بلژيكي هستند كه علاوه بر تدريس نظري و تحقيق كاربردي، عمري را در مؤسسات تحقيقات دانشگاهي صرف تربيت محققان اجتماعي كرده اند و اين كتاب حاصل تجربه هاي چندين ساله اين استادان است كه در اين ساليان به دست آمده است. البته گفتني است كه ترجمه ساده و روان نيك گهر موجب شده اين اثر با استقبال ويژه اي روبرو شود.11 شوربختي روس ويژگي اثر : ترجمه، هلن كارردانكوس، 12 فرهنگ انتقادي جامعه شناسي ويژگي اثر : ترجمه، اثر ريمون بودون و فرانسوا بوريكو چاپ اول فرهنگ معاصر. «جامعه شناسي ماكس وبر» اثر ژولين فروند را مي توان نام برد. «فرهنگ انتقادي جامعه شناسي» اثر ريمون بودون و فرانسوا بوريكو، از تازه ترين آثار ترجمه عبدالحسين نيك گهر است كه به تازگي توسط فرهنگ معاصر به چاپ رسيده است.اين فرهنگ مدخل است كه موضوع هاي آن در گروه خانگي زير دسته بندي شده است: ?- طبقات بزرگ پديده هاي اجتماعي (مانند تعارض هاي اجتماعي، ايدئولوژي ها و...) ?- انواع وجوه اصلي سازمان اجتماعي (مانند ديوانسالاري، سرمايه داري و...) ?- مفاهيم عمده خاص جامعه شناسي (نابساماني اجتماعي، كاريزما و...) ?- مفاهيم متداول و مشترك چندرسانه (ساخت، نظام) ?- پارادايم ها و نظريه ها (ساخت گرايي، كاركردگرايي، فرهنگ گرايي و...) ?- مسائل نظري عمده اجتماعي (نظارت اجتماعي، قدرت، اقتدار و...) ?- مسائل عمده معرفت شناسي (عينيت، پيش بيني، نظريه و...) ?- بنيانگذاران عمده جامعه شناسي (دوركيم، ماكس وبر، اسپنسر، زيمل و...) نيك گهر ترجمه اين كتاب را شروع مي كند و با وسواس علمي و دقت آن را به پايان مي رساند. او در اين مدت با همت و حوصله و رويكردي متفاوت ترجمه اين اثر ارزنده را به علاقه مندان علوم اجتماعي و محققان ارائه كرده است و تلاش او بسيار ستودني است. نيك گهر معتقد است: «ما توليد فرهنگي نداريم، اما توليد مادي داريم» و از نظر او توليد مادي چاپ كتاب و خوانده شدن كتاب توليد فرهنگي است. او با اميد ايجاد شرايطي براي توليد فرهنگي با پشتكار و همتي متعالي دست به تأليف و ترجمه كتاب هاي بسيار مفيد زده و مي زند. 13 فرهنگ علوم اقتصادي - بازرگاني، اداري ويژگي اثر : تأليف14 مباني جامعه شناسي ويژگي اثر : تأليف چاپ پنجم15 منطق كنش اجتماعي ويژگي اثر : ترجمه، اثر ريمون بودون


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما