0
مسیرجاری :

دكتر رمضان حسن زاده تحصيلات عاليه خود را با قبولي در دوره كارشناسي رشته روان شناسي باليني از دانشگاه علامه طباطبايي تهران آغاز كرد و كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي تربيتي از دانشگاه تربيت معلم تهران و دكتراي تخصصي(PhD) رشته روان شناسي ازدانشگاه آزاد اسلامي به پايان رسانيد. حسن زاده در سمت هاي مختلف فعاليت خود را با دانشگاه آزاد اسلامي ساري آغاز كرد و از ايشان بارها به عنوان پژوهشگربرگزيده و برتر دانشگاه آزاد اسلامي ساري تقدير به عمل آمد. با تدريس در دانشگاه هاي داخلي و عضويت در كميته علمي همايش ها و كنفرانس ،شركت در سخنراني هاي علمي و تخصصي و ارائه مقالات متعدد به اين همايشها از فعاليتهاي وي مي باشد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : 1- كارشناسي(ليسانس) رشته روان شناسي باليني از دانشگاه علامه طباطبايي تهران، سال 1369. 2- كارشناسي ارشد(فوق ليسانس) رشته روان شناسي تربيتي ،گرايش آمار وروش تحقيق، از دانشگاه تربيت معلم تهران، سال 1373. 3- دكتراي تخصصي(PhD) رشته روان شناسي ازدانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقيقات، سال 1378. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : 1-قائم مقام حوزه معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي ساري،1376 تا1378. 2- معاون پژوهشي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري،1378تا 1382. 3-مدير گروه مديريت آموزشي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1379تا 1381. 4- مدير گروه مديريت آموزشي كارشناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1383تا 1385. 5- مدير گروه روان شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1385تا1386. 6-عضو شواي پژوهشي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1376ادامه دارد. 7- عضو شواي تحصيلات تكميلي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1376ادامه دارد. 8-عضو شوراي جذب و بورس ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1381تا1384. 9-عضو مركز مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1375ادامه دارد. 10-دبير هم انديشي استادان ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1383تا 1384. 11-مديريت پژوهش و نگارش معاونت فرهنگي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر استان مازندران. 12- عضو شواي پژوهشي منطقه سه ، دانشگاه آزاد اسلامي ، 1378 تا 1382. 13-بازرس ويژه در امتحانات كارشناسي ارشد مديريت آموزشي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1379. 14-عضو سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، 1385 ادامه دارد. 15-عضو هيات علمي پاره وقت مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري دانشگاه مازندران، 1385 ادامه دارد. 16-نماينده تام الاختيار، دانشگاه آزاد اسلامي ساري جهت شركت در جلسات كار گروه بانوان و جوانان استان مازندران،1382ادامه دارد. 17-عضو كار گروه اجتماعي استان مازندران،1384ادامه دارد. 18-رئيس مركز مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1378. 19-عضو گروه علمي تخصصي رشته روان شناسي منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي،1383 ادامه دارد. 20- عضو كار گروه فرهنگ وهنر و تربيت بدني استان مازندران،1384ادامه دارد. 21- عضو شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان مازندران،1373 تا 1385. 22- عضو كميته تخصصي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان مازندران،1373 تا 1385. 23- عضو كميته تحقيقات،آموزش و ترويج اداره كل تعاون استان مازندران.1380. 24- عضو كميته منتخب گروه غير پزشكي منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي، 1385 ادامه دارد. 25- عضو شواي انتشارات ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1378ادامه دارد. 26- عضو هيات مميزه سازمان آموزش و پرورش استان مازندران، 1382 تا1384. 27- عضو كار گروه پژوهش ، آمار و فناوري اطلاعات استان مازندران، گروه تخصصي آموزش و پرورش،1383. 28- عضو كار گروه پژوهش ، آمار و فناوري اطلاعات استان مازندران، گروه تخصصي محيط زيست،1383. 29- عضو شواي فرهنگي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1381ادامه دارد. 30- رئيس شواي انتشارات ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1382. 31-عضو گروه فرهنگ و علوم انساني، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مازندران،1383. 32- عضو خدمات مشاوره پژوهشي ، سازمان آموزش و پرورش استان مازندران، 1383. 33- عضو روان شناسي باليني ايران،1385 ادامه دارد. 34-عضو كميسيون آسيب هاي اجتماعي استانداري مازندران ، 1379 تا 1383. داوري و نظارت طرح هاي پژوهشي: داوري و نظارت طرح هاي پژوهشي،در دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي، حدود 50 مورد. عضو كميته علمي و دبير همايش ها و كنفرانس هاي ايران: عضو كميته علمي همايش ها و كنفرانس هاي ايران، حدود 15مورد . فعاليتهاي آموزشي : 1-دانشگاه پيام نور گنبد كاوس(از 1370تا 1374). 2- دانشگاه پيام نور بهشهر(از 1373تا 1374). 3- دانشگاه آزاد اسلامي گرگان (از 1373تا 1374). 4- دانشگاه آزاد اسلامي ساري (از 1374 ادامه دارد). 5- مركز آموزش عالي فرهنگيان ساري (از 1374تا 1378). 6- مركز آموزش مديريت دولتي مازندران (از 1376تا 1386). 7- دانشگاه پيام نور ساري ( از سال 1377 تا سال 1379). 8- مركز آموزش عالي شهيد فروزنده مازندران ( از سال 1378 تا 1381). 9- دانشگاه آزاد اسلامي نكا ( از سال 1385 ادامه دارد). 10- دانشگاه آزاد اسلامي بندر گز ( از سال 1385 ادامه دارد). 11- دانشگاه امام حسين(ع) مازندران (از سال 1382 تا 1386). 12- دانشگاه امام حسين(ع)گلستان (از سال 1386 ادامه دارد). ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : رمضان حسن زاده بعنوان مربي گروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي ساري ( از سال 1374تا 1378)، استاد يار گروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي ساري(از سال1378تا1384)، دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي ساري(از سال 1384تا ) فعاليت داشته است. از ديگر فعاليتهاي رمضان حسن زاده مي توان به برگزاري كارگاههاي آموزشي و شركت در اين كارگاه ها را اشاره كرد.جوائز و نشانها : 1- احراز مقام برتر در بين پژوهشگران منطقه (3) دانشگاه هاي آزاد اسلامي(و تشرف به خانه خدا و حج تمتع)،سال 1382. 2-پژوهشگربرگزيده و برتراولين همايش علمي – كاربردي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر استان گيلان،سال 1383. 3- پژوهشگربرگزيده و برتراولين جشنواره بزرگ قلم استاد،مشهد مقدس،سال1384. 4- پژوهشگر برگزيده و برتر دانشگاه آزاد اسلامي ساري،سال 1383. 5- پژوهشگربرگزيده و برتر دانشگاه آزاد اسلامي ساري،سال 1384. 6- پژوهشگربرگزيده و برتر دانشگاه آزاد اسلامي ساري،سال 1385. 7- پژوهشگربرگزيده و برتر دانشگاه آزاد اسلامي در همايش بين المللي نهضت توليد علم، جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي ،سال 1384. 8- پژوهشگر نمونه دانشگاه هاي استان مازندران،سال 1381. چگونگي عرضه آثار : از جمله آثار رمضان حسن زاده مي توان به 27 مقاله چاپ شده در مجلات داخلي، 45 مقاله ارائه شده در سمينارها و همايش هاي علمي ، 14 مقاله خارجي ارائه شده در سمينارها و كنفرانسهاي جهاني، 5 مقاله چاپ شده در مجلات خارجي، 2 مقاله چاپ شده در ISI و شركت در 16 طرح تحقيقاتي مي باشد. و همچنين نظارت بر طرح هاي تحقيق ، حدود 10 مورد، راهنمايي يا مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي، حدود 200مورد، راهنمايي يا مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ، 132 مورد، راهنمايي يا مشاوره پايان نامه هاي دكتراي تخصصي، 2 مورد. آثار : تاليف اقدام پژوهي: راهبردي براي بهبود آموزش و تدريس ويژگي اثر : با همكاري گروه نويسندگان، انتشارات پژوهشكدة تعليم و تربيت، تهران، 1383.2 تاليف بررسي موانع و عوامل كاربست يافته هاي پژوهشي در دستگاههاي اجرايي، دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ويژگي اثر : تهران، 1383.3 تاليف روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت ويژگي اثر : با همكاري آقاي دكتر حمزه گنجي، انتشارات سخن، تهران، 1378.4 تاليف روش هاي آماري در علوم رفتاري ويژگي اثر : با همكاري آقاي محمد تقي مداح، انتشارات ويرايشف تهران ،1385.5 تاليف روشهاي تحقيق در علوم رفتاري (راهنماي عملي تحقيق) ويژگي اثر : انتشارات ساوالان، تهران، 1382.6 ترجمه انگيزش براي يادگيري ويژگي اثر : با همكاري خانم نرجس عموئي، انتشارات دنياي پژوهش، مشهد، 1380. (تأليف ديبورا، جي استيپك).7 ترجمه رفتار سازماني ويژگي اثر : با همكاري آقايان دكتر مجتبي طبري و منوچهر نوري، و خانم ترانه عنايتي، انتشارات ساوالان، تهران، 1381. (تأليف رابرت بي، لاوسُن و زنگ شن).
نظرات کاربران
ارسال نظر شما
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
يکشنبه، 21 فروردين 1390
تخمین زمان مطالعه:
بازدید: 10240
موارد بیشتر برای شما
شب قدر از منظر بزرگان (بخش دوم)
شب قدر از منظر بزرگان (بخش دوم)

شب قدر از منظر بزرگان (بخش دوم)

مرزبانان روزه دار
مرزبانان روزه دار

مرزبانان روزه دار

بدبیاری برای کشتی باری در تایلند
بدبیاری برای کشتی باری در تایلند

بدبیاری برای کشتی باری در تایلند

سقوط بالگرد ارتش آمریکا در افغانستان
سقوط بالگرد ارتش آمریکا در افغانستان

سقوط بالگرد ارتش آمریکا در افغانستان

جنگ توی خرمشهر نامردی بود

جنگ توی خرمشهر نامردی بود

مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: آه ای زمین کربلا با ما مدارا کن، برداشتی از دعای والدین برای فرزندان (روضه)
مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: آه ای زمین کربلا با ما مدارا کن، برداشتی از دعای والدین برای فرزندان (روضه)

مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: آه ای زمین کربلا با ما مدارا کن، برداشتی از دعای والدین برای فرزندان (روضه)

مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: دعای ۲۵ صحیفه سجادیه (دعا در حق فرزندان)
مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: دعای ۲۵ صحیفه سجادیه (دعا در حق فرزندان)

مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: دعای ۲۵ صحیفه سجادیه (دعا در حق فرزندان)

مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: روزه یعنی... (مناجات با خدا)
مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: روزه یعنی... (مناجات با خدا)

مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: روزه یعنی... (مناجات با خدا)

مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: اللهم رب شهر رمضان ...
مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: اللهم رب شهر رمضان ...

مداحی ماه مبارک رمضان/ مطیعی: اللهم رب شهر رمضان ...

اذان صبح ۱۹ ماه رمضان در حرم امام علی (ع)
اذان صبح ۱۹ ماه رمضان در حرم امام علی (ع)

اذان صبح ۱۹ ماه رمضان در حرم امام علی (ع)

توضیح سخنگوی وزارت خارجه در مورد دیدار اخیر محمدجواد ظریف با یک سناتور آمریکایی
توضیح سخنگوی وزارت خارجه در مورد دیدار اخیر محمدجواد ظریف با یک سناتور آمریکایی

توضیح سخنگوی وزارت خارجه در مورد دیدار اخیر محمدجواد ظریف با یک سناتور آمریکایی

مرور رویدادهای خبری روز در قلم دوربین
مرور رویدادهای خبری روز در قلم دوربین

مرور رویدادهای خبری روز در قلم دوربین

کاهش قابل توجه مصرف لبنیات در کشور / کوتاهی قد ایرانی‌ها طی ۲۵ سال گذشته
کاهش قابل توجه مصرف لبنیات در کشور / کوتاهی قد ایرانی‌ها طی ۲۵ سال گذشته

کاهش قابل توجه مصرف لبنیات در کشور / کوتاهی قد ایرانی‌ها طی ۲۵ سال گذشته

شب قدر، شب تقدیر

شب قدر، شب تقدیر

طراحی و تولید «سانتریفیوژ بانک خون» برای نخستین بار در ایران
طراحی و تولید «سانتریفیوژ بانک خون» برای نخستین بار در ایران

طراحی و تولید «سانتریفیوژ بانک خون» برای نخستین بار در ایران

مداحی ضربت خوردن امام علی (ع) با نوای حاج محمود کریمی
مداحی ضربت خوردن امام علی (ع) با نوای حاج محمود کریمی

مداحی ضربت خوردن امام علی (ع) با نوای حاج محمود کریمی

رمضان 1398/ گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ - جلسه 18
رمضان 1398/ گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ - جلسه 18

رمضان 1398/ گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ - جلسه 18

تابستان سال 98 خاموشی نداریم
تابستان سال 98 خاموشی نداریم

تابستان سال 98 خاموشی نداریم

رمضان 1398/ گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ - جلسه 17

رمضان 1398/ گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ - جلسه 17

پیشنهادات مدون مجلس شورای اسلامی درباره «مسکن» و «کالا‌های اساسی»
پیشنهادات مدون مجلس شورای اسلامی درباره «مسکن» و «کالا‌های اساسی»

پیشنهادات مدون مجلس شورای اسلامی درباره «مسکن» و «کالا‌های اساسی»

عذرخواهی شبکه پنج از پخش جملات اهانت‌آمیز یک مداح/ لاریجانی: صداوسیما باید از طرح مسائل اختلافی بین مذاهب پرهیز کند
عذرخواهی شبکه پنج از پخش جملات اهانت‌آمیز یک مداح/ لاریجانی: صداوسیما باید از طرح مسائل اختلافی بین مذاهب پرهیز کند

عذرخواهی شبکه پنج از پخش جملات اهانت‌آمیز یک مداح/ لاریجانی: صداوسیما باید از طرح مسائل اختلافی بین مذاهب پرهیز کند