بازدید : 3997 بار

يکشنبه، 21 فروردين 1390

آل داوود, علی

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع :
خلاصه : سيدعلي آل داوود در سال 1331 در شهر خور بيابانك به دنيا آمد. تحصيلات متوسطه تا سال پنجم دبيرستان را در زادگاهش سپري كرد و سال آخر را در شهر اصفهان به پايان رسانيد، به تهران آمد و در رشته حقوق سياسي در دانشگاه تهران مدرك ليسانس گرفت. سپس تحصيل در مقطع فوق ليسانس رشته جامعه شناسي را در دانشگاه تهران آغاز كرد ولي آن را نا تمام گذاشت. آل داوود مصحح ديوان شعراي قديم، نسخه شناسي، مقاله نويس و ويراستار ، شايد كارنامه پر بار وي ، امروزه مايه رشك و غبطه افرادي است كه راه كوبيده شده و هموار « تحصيلات رسمي» را تا آخر رفتند. و دست آخر، تبديل به كارمندان پشت ميز نويس شدند. بدون تحقيق و تاليف و بدون جاي پاي در تاريخ و ادب و فرهنگ ايران . وي هم اكنون عضو هيات علمي دايره المعارف بزرگ اسلامي است. گروه : علوم انساني رشته : اديان خارجي گرايش : اديب، محقق و نسخ شناس و ويراستار والدين و انساب : پدر سيد علي آل داوود زنده نام سيد عبدالحسين آل داوود از كاركنان وزارت معارف ( سابق) و پدر بزرگش ، اسدالله منتخب السادات يغمايي، شاعر نامدار آن اقليم ( خور) بوده است. منتخب السادات نواده دختري يغمايي جندقي شاعر بزرگ عصر قاجار بود و بدين طريق نسب سيدعلي ال داوود ، هم از طريق پدر و هم از طريق مادر به يغمايي جندقي مي رسد. تحصيلات رسمي و حرفه اي : سيدعلي آل داوود، تحصيلات متوسطه را تا سال پنجم دبيرستان در زادگاهش (خور) و سال آخر را در دبيرستان ادب در شهر اصفهان به پايان رسانيد. به تهران آمد و در رشته حقوق سياسي در دانشگاه تهران به ادامه تحصيل پرداخت و موفق به اخذ درجه ليسانس شد. بعد از آن، راغب شد تا در رشته جامعه شناسي تحصيل را ادامه بدهد، در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، و چند قدم مانده به اخذ درجه فوق ليسانس، به قول خودش: «از آن منصرف شده و تا امروز ديگر پيگير تحصيلات رسمي نبوده ام». فعاليتهاي ضمن تحصيل : سيدعلي آل داوود از همان زمان تحصيل در دبيرستان بنياد فرهنگ ايران كار مي كرد. نخستين مقاله سيدعلي آل داوود جوان در «كتاب طوس» - نشريه وزين و سنگين - چاپ شد و پايه و مايه علمي او را به همگنانش نشان داد. با اين حال، محقق جوان ما، صلاح نديد بناي معيشت خود را بر كار سنگين و كم بركت تحقيق (از لحاظ مادي) بگذارد. از اين رو، كار در وزارت فرهنگ و هنر (سابق) را نيز رها كرد و بر آن شد كه از تحصيلات خود در رشته وكالت دعاوي استفاده كند. هرچند كه بخش اعظم عمر او عملاً در كتاب و قلم و دايرة المعارف ها سپري شد نه در دفتر وكالت و دادگاه ها. استادان و مربيان : سيدعلي آل داوود زيرنظر استادي بزرگ: پرويز ناتل خانلري كه استعدادپرور بود و وسعت مشرب داشت. استاداني مثل محمدپروين گنابادي، حسين فريدجم و دكتر مهرداد بهار بناي فكري و علمي او را شكل دادند. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سيدعلي آل داوود از ۱۳۶۵ به سمت مؤلف و ويراستار در دايرة المعارف بزرگ اسلامي (زير نظر كاظم موسوي بجنوردي) به كار مشغول شد و در عرض كمتر از بيست سال، بيش از يكصد مقاله علمي سنگين در موضوعات مختلف براي آن دايرة المعارف نوشت و چند برابر اين تعداد مقالات را ويرايش كرد. اوقاتي از هفته را نيز در فرهنگستان زبان و ادب فارسي به كار پرداخت. «دانشنامه زبان وا دب فارسي در شبه قاره هند» را تدوين و ويرايش كرد: نخستين كتاب هاي او نيز در همين سال ها از چاپ درآمد فعاليتهاي آموزشي : سيدعلي آل داوود اكنون عضو هيات علمي دايره المعارف بزرگ اسلامي است. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : از كارهاي تحقيقي سيدعلي آل داوود در سه سال گذشته بايد به اين موارد اشاره كرد: «برگزيده اعجوبه و محجوبه»، از جمله داستان هاي كهن عاميانه و از زمره داستان هاي خواندني و مفيد در ادب قديم فارسي است. آل داوود اين «برگزيده» را از متن خطي آن (موجود در كتابخانه مجلس) استخراج و همراه با مقدمه مفصل و شرح لغات و اصطلاحات چاپ كرده است. آرا و گرايشهاي خاص : وي در مورد پژوهش در نسخههاي خطي ميگويد: «در انتشار نسخه هاي خطي، طبيعتاً بايد نسخه هاي مختلف آن اثر، با هم مقابله و تصحيح و سپس منتشر شوند. اين نقدها را بر آثاري مي نويسم كه مقابله شده اند و جزو آثار مطرح محسوب مي شوند. هر كتاب مطرحي را بايد يك منتقد كه به آن حوزه مسلط است، نقادي و بررسي كند و ببيند كه چاپ تازه اين كتاب تا چه حد توانسته به اهداف خودش نزديك باشد، اگر متن است، منتقد بايد ببيند اين متن درست تصحيح شده يا نه؟ اگر در حوزه تحقيقاتي است بايد ديد محقق آخرين حرف ها و تازه ترين حرف ها را در مورد يك اثر زده يا نه، مهم اين است كتابي كه در حوزه تاريخ و يا ادب منتشر مي شود آخرين مباحث اين موضوع را مطرح كرده باشد، اگر تكراري و مثل حرف هاي گذشتگان باشد، طبعاً آن اثر تحقيقي واجد ارزشي نيست». زندگي در ميان متون و اشتغال مداوم به كار تصحيح و بازشناسي، نسخ قديم، سيدعلي آل داوود را بدل به مسافر خستگي ناپذير نسخه هاي كهن ساخته است. جوائز و نشانها : بزرگداشت حاميان نسخه هاي خطي در كتابخانه مجلس، از بسياري مصححان و پژوهشگران نسخه هاي خطي تقدير شد كه نام سيدعلي آل داوود نيز در آن فهرست بود. خود او با فروتني در اين مورد مي گويد: «اين تقدير در واقع بابت نقدنويسي در مجله نشر دانش (وابسته به مركز نشر دانشگاهي) است. يكي از كارهاي اصلي اين نشريه، نقد و بررسي نسخه هاي خطي است كه توسط مصححان منتشر مي شوند. در اين نشريه يكي از كارهاي من نوشتن نقد و بررسي روي آثار خطي است كه منتشر شده اند. من در اين چند سال بيش از شصت نقد در مورد اين آثار نوشته ام. آنچه موجب اين تقدير شد در واقع سلسله نقدهاي من بود». چگونگي عرضه آثار : مقالات فراوان سيدعلي آل داوود را مي توان در نشريات و كتاب هاي وزيني چون نشر دانش، نامه فرهنگستان، تحقيقات اسلامي، كتاب طوس (توس)، ارج نامه ايرج (با استخراج و فهرست نويسي درخشان سيدفريد قاسمي از آثار استاد ايرج افشار)، نامه بهارستان ... و مجله كانون وكلاي دادگستري سراغ كرد. اين آخري، مجله اي ويژه در زمينه تاريخ و مطالعات حقوقي است. سيدعلي آل داوود، رشته و حرفه معيشتي خود را نيز مثل كاردل، بسيار جدي دانسته و در آن مسير نيز فكر و قلم خود را به كار گرفته است. از جمله: مجموعه آثار يغماي جندقي (جلد اول: ديوان اشعار غير از فكاهيات؛ در سال ،۱۳۵۷ و جلد دوم شامل مكاتيب، در سال ۱۳۶۲)، شرح احوال و آثار يغماي جندقي (در سال ۱۳۶۲)، شرح احوال و اشعار حريف جندقي (در سال ۱۳۶۶)، دو سفرنامه از جنوب ايران (به سال ۱۳۶۷). او اين آزمودگي در نسخه هاي قديم و كارورزي با ادبيات كهن ايران را در فضاي ماهنامه وزين «يغما» (۱۳۵۷-۱۳۲۷) آموخته بود و از ۱۳۵۲ تا چند سال بعد، مدير داخلي آن مجله و يار و ياور عمومي دانشمندش حبيب يغمايي بود. آل داوود جوان در محيط آن نشريه، با غنايي از ادب و فرهنگ ايران آشنا شد كه در نوع خود منحصربه فرد بود ________________________________________ آثار : 1 احوال و اشعار حريف جندقي ويژگي اثر : تهران، انتشارات فتحي، 1366 2 اسرار الشهود، اثر شمس الدين اسيري لاهيجي ويژگي اثر : موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1368 3 برگزيده اشعار يغماي جندقي ويژگي اثر : تهران ، امير كبير، 1365، چاپ دوم 1369 4 تاريخ الفي،تاريخ ايران و كشورهاي همسايه در بين سالهاي 850 تا 984 هـ.ق ويژگي اثر : تهران، انتشارات فكر روز، 1378 5 دو سفرنامه از جنوب ايران ويژگي اثر : تهران، امير كبير، سال 1368، چاپ اول و چاپ دوم 1378 6 ديوان اشعار صفايي جندقي ويژگي اثر : تهران، انتشارات افرينش، 1370 7 ديوان حافظ با مقدمه ويژگي اثر : تهران، انتشارات هيرمند، 1367 8 ديوان هنر جندقي ويژگي اثر : انتشارات تالار كتاب، 1366، تهران 9 مثنوي شمس و قمر، اثر خواجه مسعود قمي ويژگي اثر : اسلام آباد پاكستان، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، 1367 10 مجموعه آثار يغماي جندقي جلد اول و دوم ويژگي اثر : انتشارات توس، چاپ اول، 1357، چاپ دوم 1367 تهران ، جلد دوم اين كتاب در تاريخ 1362 منتشر شد. 11 نامه اقبال (45 گفتار در زمينه مطالعات و تحقيقات ايراني) ويژگي اثر : تهران ، انتشارات هيرمند،1377 12 نامه هاي امير كبير و انضمام رساله نوادرالامير ويژگي اثر : تهران، نشر تاريخ ايران، 1371 13 يوسف و زليخا و شمس و قمر، اثر خواجه مسعود قمي ويژگي اثر : تهران، انتشارات آفرين، 1369
نظرات کاربران
ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.