بازدید : 2987 بار

يکشنبه، 21 فروردين 1390

حسن حکمت نژاد

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع :
حسن حكمت نژاد معروف به مجنوني ( متولد 1303 ه.ش.) از طراحان و قاليبافان صاحب سبك ايران به شمار مي رود. هنر قاليبافي ميراثي از پدران اوست و صفت مجنوني به دليل شيدايي است كه در اين حرفه از خود بروز دادند. از ويژگيهاي هنر اين خاندان استفاده از رنگهاي گياهي با تنوع و تعدد بسيار زياد, استفاده از نقوش سنتي و اصيل ايراني و دقت در بافت ريز و ازدياد گره در بافت مي باشد. از جمله آثار وي , بافت قاليچه موسوم به ؛؛ ستا ره دنبا له دار ؛؛ است كه داراي طرحي واحد اما رنگهاي متنوع مي باشد. برخي ديگر از آثار وي نيز به نامهاي بازگشت ( با ا لهام از هنر سوزن دوزي ) , اعجاز (قالي دو رو ) , شال كشمير , هدهد, ستايش , همراه, سماع, شيرين و ... مي باشد.گروه : هنررشته : قالي بافيگرايش : طراحيوالدين و انساب : پدرحسن حكمت نژاد ، محمد كاظم از جمله قاليبافان مشهور و صاحب نام بود. وي نيز صنعت قاليبافي و طراحي نقش قا لي را از پدرش موسوم به ؛؛ احمد بيگ ؛؛ به وديعت برده بود. احمد بيگ جد حكمت نژاد از صاحب منصبان دربار ظل ا لسلطان بود كه در اواخر عمر , به دليل علاقه و عشق به قالي و قاليبافي يكباره به شغل خويش پشت ژا زد و پاي دار قا لي نشت. در اوان جواني (محمد كاظم ) رويداد وصلت او با حاجيه خانم زهرا, در رواج و رونق كار محمد كاظم تاثيري به سزا گذاشت , چرا كه همسر جوان با يادگيري اين فن شوي خويش را همرامي كرد.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : در سال 1320 با عزيمت پهلوي دوم و حضور سران متفقين به ا يران , نشانه هاي نا امني و فقر هر روز بيشتر و آشكارتر مي شود. اين مهم در جريان استمرار هنر آفريني و قاليبافي اين خاندان آمچنان آشكار مي شود كه محمد كاظم مجنوني چونان ساير همكاران خويش ايامي را به خانه نشيني مي گذراند. حاصل ازدواج محمد كاظم چهر پسر مي باشد كه در اين ميان حسن , بار رسالت خطير قا ليبافي را در خاندان مجنوني ها بعد از مرگ پدر به دوش گرفت.خاطرات و وقايع تحصيل : پس از به قتل رساندن محمد كاظم مجنوني توسط رقباي خود در عرصه قالي اصفهان , فقر و ناداري دامان خانواده را رها نمي كند. در اين ايام است كه حسن حكمت نژاد , با شور و عشق بسيار آستين بالا مي زند و به تعبير ديگر به گرفتن انتقام خون پدر مي پردازد و اين سرآغاز عمده و مهمي در سرنوشت قالي مجنوني ها مي آيد. حسن به ناگزير كار در داروخانه را رها مي كند تا از يك سو به جبران ديون و بدهكاريهاي پدر بپردازد و از سوي ديگر رونقي به توسعه قا ليبا في بخشد.استادان و مربيان : بنا به ميل پدر و مادر قا ليباف, حسن آرام آرام كنار دست آنها به راز قا ليبافي آشنا شد. حسن حكمت نژاد در شش سا لگي اولين گره بر گره تار قا لي مي نشاند.وقايع ميانسالي : نزديك به سال 1345 حسن حكمت نژاد از پس نيم قرن تلاش بي وقفه آرام آرام در ميانسالگي از فعاليت بي وقفه دست مي كشد.اين مهم , جدا از نبود تاب و توان لازم , معلول عوامل ديگري در از جمله سر خوردگيهاي او در بازار قالي , نبود و نديد تجليل از ساليان سال تلاش و نثار جواني و عمر , اين سخت كوش قا ليباف را به گوشه نشيني وا مي دارد. همين است كه با سفربه كشور هاي اروپايي و امريكا و ژاپن رايزني لازمي را در زمينه آشنايي و ارتباط هر چه بيشتر با مراكز عمده تجاري و اقتصادي قا لي ايراني شروع مي كند. همگام با پيروزي انقلاب اسلامي به سال 1357 , مجنوني سالديده بار ديگر مختصر فعاليت پرثمري را در عرصه بافت قا لي و طراحي نقش قا ليچه آغاز ميكند. اين بازگشت دوباره , حكايت از تحولي معنوي , همگام با تحولات سياسي و اجتماعي در ذهن مجنوني دارد. حاصل اين تحول بافت قا ليچه هايي است كه گويي سر فصل نويني را در كار آشكاري ارزشهاي نقش و رنگهاي قا ليچه هاي مجنوني ها گشوده است.در چنين رجعتي است كه قا ليچه هاي ستاره دنبا له دار بافته مي شود, يك طرح واحد و بافت هفت قاليچه در زمينه هاي گوناگون رنگهاي نوين.در سال 1367 عارضه سكته قلبي مجنوني را به انزوا ي ناگزير وا مي دارد. مجنوني را ديگر ناي اين مختصر فعاليت هم نمي ماند.فعاليتهاي آموزشي : به دليل نبود امكان بر پايي دار قالي در منزل حسن حكمت نژاد , حسن كارگاهي مستقل در قلب شهر اصفهان بر پا مي كند.در اين كارگاه او با استخدام تني چند از دختران قاليباف جوان , به سر پرستي سا لديده بي بي به اسم بي بي سكينه , جانانه و عاشقانه به كار ادامه مي دهد. همين است كهحسن يكباره نهصتي ماندگار را در عرصه قا لي بر پا مي كند.آرا و گرايشهاي خاص : ويژگي قا لي خاندان مجنوني ( حسن حكمت نژاد ) را مي توان به طور خلاصه در چند عامل مهم و سرنوشت ساز شرح داد ؤ استفاده از رنگهاي گياهي ؤ اين مهم بنا به وصيت وتوصيه محمد كاظم از جمله شاخص هاي قا لي مجنوني است . 2- كاربرد منطقي نقوش سنتي و اصيل هنر ايران در قالي ؤ از جمله اين نقوش مي توان به اسليمي ها و ختاتي ها وگلهاي شاه عباسي و به ويژه برگردان منطقي از نقوش كاشيكاري هاي خانه هاي خدا , به ويژه مسجد شيخ لطف اله و سقف اين مسجد در اغلب قالي و قا ليچه هاي مجنوني ها اشاره كرد. 3- دقت در بافت ريز و افزودن گره در قا لي و قا ليچه هاي مجنوني ها ؤ اين دقت تا ”نجا آشكار استكه گاه قا لي يا قا ليچه اي از مجنوني ها به نازكاي پارچه اي قابل تا شدن است. ________________________________________ آثار :  1 قا لي ياد ابعاد 3 در 4 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد2 قا ل ي ستاره دنبا له دار ( آرام) ابعاد 1/65 در 1/65 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد3 قا لي سماع ابعاد 2/5 در 1/60 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد4 قا لي آرزو ابعاد 2/5 در 2/5 متر ويژگي اثر : طراح حاج عباس كر باسيون5 قا لي اعجاز ( فرش دورو) ابعاد 2/60 در 1/8 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد6 قا لي بازگشت (سوزن دوزي) ابعاد 1 در 1/20 متر ويژگي اثر : الهام از هنر سوزن دوزي- حسن حكمت نژاد7 قا لي پرنده بهشتي ابعاد 160 در 2/48 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد8 قا لي راز ابعاد 1/1 در 90 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد9 قا لي زرديس ا بعاد 2/5 در 3/5 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد10 قا لي سپيده ابعاد 160 در 2/48 متر ويژگي اثر : طراح رضا حكمت نژاد11 قا لي ستاره دنبا له دار ( نيلا ) ابعاد 1/65 در 1/15 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد12 قا لي ستاره دنبا له دار (سپهر ) ابعاد 1/65 در 1/115 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد13 قا لي ستاره دنباله دار ( وقار) ابعاد 1/65 در 1/15 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد14 قا لي ستاره دنباله دار (فتنه ) ابعاد 1/65 در 1/15 متر  15 قا لي ستاره دنباله دار ( ليلا ) ابعاد 1/65 در 1/15 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد16 قا لي ستاره دنباله دار (خورشيد) ابعاد 1/65 در 1/15 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد17 قا لي ستاره دنباله دار (فتنه) ابعاد 1/65 در 1/15 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد18 قا لي ستايش ابعاد 1/8 در 1/75 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد19 قا لي شاخ گوزن ابعاد 90 در 53متر ويژگي اثر : طراح محمد كاظم مجنوني20 قا لي شاخ گوزن ابعاد 60 در 1/10 متر ويژگي اثر : طراح رضا حكمت نژاد21 قا لي شال كشمير ابعاد 1/65 در 2/73 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد22 قا لي شب نما ( سلام ) ابعاد 160 در 2/48 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد23 قا لي شكوه ابعاد 99 در 2/16 متر ويژگي اثر : طراح استاد رفيعي24 قا لي شيدايي ابعاد 2/45 در 1/55 متر ويژگي اثر : طراح محمد كاظم مجنوني25 قا لي شيرين ابعاد 2 در 3 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد26 قا لي عقيق ابعاد 3 در 4 متر ويژگي اثر : طراح محمد كاظم مجنوني27 قا لي فيروزه ابعاد 2 در 3 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد28 قا لي قهر و آشتي ابعاد 3/18 در 1/18 متر ويژگي اثر : طراح استاد رفيعي29 قا لي گرداني ابعاد 3×2 متر ويژگي اثر : طراح محمد كاظم مجنوني30 قا لي گلداني ابعاد 90 در 53متر ويژگي اثر : طراح محمد كاظم مجنوني31 قا لي مجبوب ابعاد 1/85 در 1/25 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد32 قا لي محرمان ابعاد 2/28 در 1/55 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد33 قا لي ميراث ( ماهي درهم يا زنبوري ) ابعاد 2/30 در 1.50 متر ويژگي اثر : طراح محمد كاظم مجنوني34 قا لي نقش در نقش ابعاد 1/65 در 1/17 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد35 قا لي هاله ابعاد 2/40 در 1/45 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد36 قا لي هدهد ابعاد 1/55 در 1/8 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد37 قا لي هما هنگ ابعاد 1/80 در 1/22 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد38 قا لي همراه ابعاد 2/28 در 1/55 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد39 قا لي ياقوت ابعاد 4 در 6 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد40 قالي پيام ابعاد 2/28 در 1/55 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد41 قالي ستاره دنباله دار ( نور باران) ابعاد 1/65 در 1/15 متر ويژگي اثر : طراح حسن حكمت نژاد
نظرات کاربران
ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.

468/7674