بازدید : 3225 بار

يکشنبه، 30 مرداد 1390

عادل آذر

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع :
دكتر عادل آذر در سال 1345 در شهر دهلران بدنيا آمد. وي پس از اتمام دوره تحصيلات دبيرستان، در سال 1363 وارد دانشگاه علامه طباطبائي شد و در سال 1367 با موفقيت دوره ليسانس مديريت صنعتي را به پايان برد. وي طي سالهاي 1367 تا 1370 دوره كارشناسي ارشد را از دانشگاه تربيت مدرس و دوره دكتري مديريت را با گرايش OR طي سالهاي 1370 تا 1374 از دانشگاه تهران اخذ كرد. ايشان در دوره هفتم در مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به فعاليت مي پرداختند. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه تربيت مدرس مي باشد. گروه : علوم انساني رشته : مديريت صنعتي والدين و انساب : عادل آذر فرزند حيدر مي باشد. تحصيلات رسمي و حرفه اي : عادل آذر پس از اتمام دوره تحصيلات دبيرستان، در سال 1363 وارد دانشگاه علامه طباطبائي شد و در سال 1367 با موفقيت دوره ليسانس مديريت صنعتي را به پايان برد. وي طي سالهاي 1367 تا 1370 دوره كارشناسي ارشد را از دانشگاه تربيت مدرس و دوره دكتري مديريت را با گرايش OR طي سالهاي 1370 تا 1374 از دانشگاه تهران اخذ كرد. دكتر آذر در مقطع كارشناسي ارشد از پايان نامه خود با عنوان طراحي "مدل برنامه ريزي براي ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري صنايع دارويي" و در مقطع دكتري با عنوان "طراحي مدل رياضي برنامه ريزي هزينه در سازمانهاي دولتي ايران - رويكرد قطعي و فازي" با درجه عالي دفاع كرد مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : عادل آذر ضمن تدريس مشاغل و مسووليتهاي متعددي را به عهده داشته است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1- معاون اداري و مالي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس: 1374 تا 1377 2- مدير گروه مديريت، دانشگاه تربيت مدرس 1375 ادامه دارد. 3- عضو كميته مديريت شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1374 ادامه دارد. 4- عضو كميته تخصصي گروه مديريت، انتشارات سمت 1374 ادامه دارد. 5- كارشناس برنامه ريزي نيروي انساني - وزارت نيرو 70 - 1368 6- كارشناس برنامه ريزي توليد و مواد درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي 66- 1365 7- عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس 1375 ادامه دارد. 8- رئيس مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايرن - 1376 ادامه دارد. 9- عضو كميته بررسي مراكز پژوهشي در زمينه مديريت - وزارت فرهنگ و آموزش - 1376 ادامه دارد. 10- عضو شوراي اداري و مالي دانشگاه تربيت مدرس 1377- 1374. 11- عضو انجمن علوم مديريت ايران - 1376- ادامه دارد. 12-نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي 13-عضو كمسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم فعاليتهاي آموزشي : عادل آذر پس از اتمام تحصيلات مدت 5 سال در دانشگاه تربيت مدرس، 9 سال در دانشگاه تهران ، 6 سال در دانشگاه علامه طباطبائي، 2 سال در دانشگاه امام حسين(ع)، 4 سال در دانشگاه امام صادق (ع)، 1سال در دانشگاه شهيد بهشتي و 4 سال در مراكز آموزش مديريت دولتي تدريس داشته است. او طي سالهاي ياد شده دروس زير تدريس نموده است: 1- تئوريهاي كمي در مديريت - دوره هاي دكتراي مديريت 3 سال 2- تحقيق در عمليات پيشرفته - دوره هاي كارشناسي ارشد 5 سال 3- تحليل آماري - دوره هاي كارشناسي ارشد 7 سال 4- سمينار در مديريت صنعتي-دوره هاي كارشناسي ارشد 1 سال 5- آمار و كاربرد آن در مديريت- دوره هاي كارشناسي 9 سال 6- تحقيق در عمليات 1و2و3و - دوره هاي كارشناسي 9 سال 7- آمار براي مديران دوره هاي كارشناسي ارشد 7 سال 8- آمار استنباطي - دوره هايي كارشناسي ارشد 3 سال 9- روش تحقيق - دوره هاي كارشناسي ارشد 1 سال 10- كاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت - دوره هاي كارشناسي ارشد 2 سال 11- مدلسازي رياضي در مديريت - دوره دكتري 2 سال ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : عادل آذر با مجلات و نشريات تخصصي همكاري نزديك داشت؛ او عضو هيئت داوران مجله علمي ـ پژوهشي مدرس دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيات داوران مجله علمي ـ پژوهشي دانشور دانشگاه شاهد و عضو هيات داوران مجله دانش مديريت دانشگاه تهران مي باشد. علاوه بر آن وي زمينه تحقيقاتي بسيار مناسبي را با مراكز پژوهشي داشته كه عبارتند از: 1- طراحي سيستم اطلاعاتي نيروي انساني ذوب آهن: فاز I، II، III سرپرست تيم تحقيقاتي سوم 73- 1372 2- طراحي سيستم اطلاعاتي نيروي انساني ذوب آهن: فاز VI و V- سرپرست تيم تحقيقاتي سوم 74- 1373 3- بررسي و طراحي ساختار سازماني دانشگاه تهران - سرپرست تيم هدفگذاري 1375 4- طراحي طرح طبقه بندي مشاغل بنياد شهيد - كارشناس - 73- 1371 5- طرح مقدماتي طبقه بندي مشاغل سپاه پاسداران - كارشناس - 71- 1370 آثار : 1 AHP تكنيكي نوين در تصميم گيري گروهي - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران 2 آمار و احتمالات ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني، سعيد جعفري ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگي هنري سنجش) - 1382 3 آمار و احتمالات، ويژه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد، رشته هاي علوم انساني ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگي هنري سنجش) - 1382 4 آمار و كاربرد آن در مديريت ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 12 شهريور، 1387 5 آمار و كاربرد آن در مديريت ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 26 شهريور، 1387 6 آمار و كاربرد آن در مديريت، تحليل آماري ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 1383 7 برنامه ريزي آرماني فازي تكنيكي نوين براي برنامه ريزي - فصلنامه - دانشگاه شاهد 8 تبيين آماري فرضيات درعلوم رفتاري و مديريت - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران 9 تجزيه و تحليل كيفيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت مديران - فصلنامه دانشگاه شاهد 10 تحقيق در عمليات ويژگي اثر : ديدآورنده: عادل آذر ناشر: علوم نوين - 1383 11 تحقيق در عمليات (1) - دانشگاه پيام نور - زير چاپ 12 تحقيق در عمليات (1) (رشته مديريت دولتي، بازرگاني، حسابداري) ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني () ناشر: دانشگاه پيام نور - 10 ارديبهشت، 1387 13 تحقيق در عمليات (2) (رشته مديريت دولتي ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني () ناشر: دانشگاه پيام نور - 15 مهر، 1387 14 تحقيق در عمليات: مفاهيم و كاربردهاي برنامه ريزي خطي ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 15 تير، 1387 15 تحليل مسائل آمار و كاربرد آن در مديريت ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، محمدحسن رسولزاده ناشر: فروزش - 1383 16 تحليل مسائل آمار و كاربرد آن در مديريت ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني، محمدحسن رسولزاده (تدوين) ناشر: فروزش - 04 مهر، 1385 17 تشريح مسائل آمار و كاربرد آن در مديريت ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: كوهسار - 28 بهمن، 1385 18 تشريح مسائل آمار و كاربرد آن در مديريت ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: بازتاب - 1381 19 تصميم گيري كاربردي (رويكرد MADM) ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، علي رجب زاده ناشر: نگاه دانش - 05 مرداد، 1387 20 حل مسايل آمار و كاربرد آن در مديريت (تحليل آماري) ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني، اسلام فاخر ناشر: بازتاب - 18 بهمن، 1384 21 حل مسايل آمار و كاربرد آن در مديريت، تحليل آماري ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني، اسلام فاخر ناشر: كوهسار - 1383 22 دامهاي آماري در علوم رفتاري - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران 23 روش شناسي پژوهش كمي در مديريت: رويكردي جامع ويژگي اثر : پديدآورنده: سيدمهدي الواني، عادل آذر، حسن دانايي فرد ناشر: اشراقي - 12 اسفند، 1386 24 روش شناسي پژوهش كيفي در مديريت: رويكردي جامع ويژگي اثر : پديدآورنده: سيدمهدي الواني، عادل آذر، حسن دانايي فرد ناشر: صفار - 14 فروردين، 1386 25 رويكردي فازي براي طراحي مدل رياضي بودجه در سازمانهاي دولتي كشور - سمينار مديريت مالي - دانشگاه شهيد بهشتي 26 سيستم هاي فازي مديريت - فصلنامه علمي - پژوهشي مدرس - دانشگاه تربيت مدرس 27 طراحي مدل برنامه ريزي هزينه - رويكرد فازي - فصلنامه دانش مديريت دانشگاه تهران 28 طراحي مدل بهره برداري از سد كرخه با افراز فازي، فصلنامه علمي - پژوهشي مدرس - دانشگاه تربيت مدرس 29 طراحي مدل رياضي ارزيابي طرحهاي حمل و نقل - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران 30 طراحي مدل رياضي بودجه در سازمانهاي دولتي - رويكردي آرماني - فصلنامه مدرس - دانشگاه تربيت مدرس 31 علم مديريت فازي ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، حجت فرجي ناشر: كتاب مهربان نشر - 20 مرداد، 1387 32 كاربرد شبيه سازي در ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران 33 مباني تئوريك طراحي آزمايشات در تحليل ريسك (مدلي چند معياره) - فصلنامه مديريت مالي - دانشگاه تهران 34 مدلهاي رياضي بودجه - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران
ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.