کشته و زخمي شدن 27 غير نظامي افغان

سه هفته پيش هم 11 غير نظامي که 5 نفر آنها کودک بودند به همين صورت در ولايت قندهار جان باختند. شايان ذكر است: کار گذاشتن بمب در مسير جاده ها از روشهاي شبه نظاميان افغانستان است که توسط نيروهاي طالبان هدايت مي شوند. همچنين در حاليکه تنها دو هفته به انتخابات رياست جمهوري و ولايتي باقي است ،خشونتهاي افغانستان در هفته هاي اخير به ميزان بيسابقه اي از سال 2001 تاکنون رسيده است..
کشته و زخمي شدن 27 غير نظامي افغان


بر اثر انفجار بمب در جنوب افغانستان 21 نفر کشته و 6 نفر ديگر زخمي شدند.
 ژنرال محمدظاهر عظيمي، سخنگوي وزارت دفاع افغانستان در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه در افغانستان گفت: بر اثر انفجار يک مين در مسير عبور يک تراکتور در ناحيه سنگن ولايت هلمند 21 غير نظامي کشته و 6 نفر ديگر زخمي شدند.

 وي افزود: سه هفته پيش هم 11 غير نظامي که 5 نفر آنها کودک بودند به همين صورت در ولايت قندهار جان باختند.

شايان ذكر است: کار گذاشتن بمب در مسير جاده ها از روشهاي شبه نظاميان افغانستان است که توسط نيروهاي طالبان هدايت مي شوند.

همچنين در حاليکه تنها دو هفته به انتخابات رياست جمهوري و ولايتي باقي است ،خشونتهاي افغانستان در هفته هاي اخير به ميزان بيسابقه اي از سال 2001 تاکنون رسيده است
 

/1001/
نسخه چاپی