ارگان اغتشاش از بيانيه جديد موسوي خبر داد

سايت ويژه راه اندازي شده از سوي شبكه آشوب، از صدور بيانيه جديد از سوي ميرحسين موسوي و مفاد آن خبر داد!
ارگان اغتشاش از بيانيه جديد موسوي خبر داد
سايت ويژه راه اندازي شده از سوي شبكه آشوب، از صدور بيانيه جديد از سوي ميرحسين موسوي و مفاد آن خبر داد!
 
«موج سبز» كه طي چند هفته اخير از سوي طراحان آشوب راه اندازي شد و هدف اصلي آن انتشار شايعات و سازماندهي شبكه از هم گسيخته اغتشاشگران است در مطلبي قابل تأمل نوشت: «موج سبز آزادي» مطلع شد كه ميرحسين موسوي به زودي بيانيه جديد خود را درباره آينده فعاليت هاي جنبش و چگونگي سازمان يابي آن منتشر مي كند. در اين بيانيه تفصيلي، موسوي الگوي سازماني را نه يك حزب يا حتي جبهه سياسي، بلكه يك شبكه گسترده اجتماعي ترسيم كرده كه احزاب و جبهه هاي سياسي، نهادهاي مدني، فعاليت هاي اجتماعي و توده هاي مردمي همگي در آن مي گنجند.
 
ارگان شبكه آشوب در ادامه خبر خود افزود: الگوي شبكه اي به جاي بديل هاي حزبي و جبهه اي، بستر به مراتب گسترده تري براي آينده اين حركت است.
 
موسوي اين بيانيه را با دهها صاحبنظر سياسي، اجتماعي، مذهبي و علمي به مشورت گذاشته و به نوعي برآيند نظر گروه كثيري از نخبگان را در اين بيانيه گنجانده است.
 
«گريم» مدني و اجتماعي براي شبكه محفلي و خانه تيمي اغتشاش طلبان، توصيه اي است كه متخصصان پشت صحنه كودتاهاي مخملين به برخي عناصر داخلي ارائه كرده اند تا بتوان شبكه ساختارشكنان را در لايه هاي اجتماعي پنهان كرد و چهره اي مردمي و بومي به آن بخشيد. حال آن كه ارتباط برخي اعضاي مهم ستاد انتخاباتي موسوي با سفارت هاي خارجي از جمله انگليس محرز است. ستاد موسوي همچنين ارتباط گسترده اي با شبكه رسانه اي بي بي سي در اوج اغتشاش ها داشت.
 
تاخير در صدور بيانيه كذايي از سوي موسوي كه قرار بود چند هفته پيش از اين منتشر شود، بيشتر به خاطر سردرگمي و نابساماني در جبهه به اصطلاح رنگين كماني است كه شماري از مدعيان پشيمان خط امام تا طيفي از گروهك هاي ضدانقلاب ليبرال، ماركسيست، منافقين و حتي برخي عناصر سلطنت طلب و بهايي و فراماسونر را در خارج كشور شامل مي شود و طبيعتاً لباس اسلام گرايي، قانون گرايي و دفاع از انقلاب و كشور بر تن چنان جبهه اي نمي رود.
نسخه چاپی